Canlyniadau Chwilio

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

The Well-being of Future Generations Act gives us the encouragement, the permission and the statutory obligation to make the changes needed to improve our social, cultural, environmental and economic well-being

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

The Future Generations Commissioner role, was established by the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 - a pioneering piece of legislation which is unique to Wales

Darllen Mwy

Datganiad i’r Wasg: Llunio Atebolrwydd yng Nghymru ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

Os ydyw gwasanaethau cyhoeddus yn mynd i ddarparu gwell gwasanaeth, mae’n rhaid cael newid radical mewn diwylliant, un sy’n torri tir newydd, yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol – dyna’r neges allweddol mewn digwyddiad a drefnwyd ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a Chomisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol.

Darllen Mwy

Y Comisiynydd yn COP26

Mae gan Gymru stori enfawr i'w hadrodd yn COP26 - ein Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Darllen Mwy

Syniadau Arloesol

Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn casglu’r storïau hyn ac yn eu rhannu gyda chi. Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei rannu gydag eraill, cysylltwch â ni

Darllen Mwy

Mudiad dros Newid

Mae ymgyfrannu’n rhan ganolog o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Darllen Mwy

Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod

Pwrpas ein gwaith yw amcanu faint yw’r cyfanswm cyllid fydd angen ar gyfer datgarboneiddio cartrefi Cymru, adnabod bylchau mewn cyllid ac awgrymu dulliau i fynd i’r afael â’r bylchau hyn.

Darllen Mwy

Caffael llesiant yng Nghymru

Gan weithio ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi cynnal ymchwil ac Adolygiad Adran 20, i sefydlu i ba raddau y mae’r Ddeddf wedi bod yn llywio penderfyniadau caffael ar draws y cyrff cyhoeddus yng Nghymru er 2016 (pan ddaeth y Ddeddf i rym).

Darllen Mwy