Canlyniadau Chwilio

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

The Future Generations Commissioner role, was established by the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 - a pioneering piece of legislation which is unique to Wales

Darllen Mwy

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

The Well-being of Future Generations Act gives us the encouragement, the permission and the statutory obligation to make the changes needed to improve our social, cultural, environmental and economic well-being

Darllen Mwy

Datganiad i’r Wasg: Llunio Atebolrwydd yng Nghymru ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

Os ydyw gwasanaethau cyhoeddus yn mynd i ddarparu gwell gwasanaeth, mae’n rhaid cael newid radical mewn diwylliant, un sy’n torri tir newydd, yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol – dyna’r neges allweddol mewn digwyddiad a drefnwyd ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a Chomisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol.

Darllen Mwy

Finance Professionals can become agents of change for the future

Speaking at the Wales Audit Office conference ‘Finance for the Future’, Sophie Howe, Future Generations Commissioner said:

Darllen Mwy

Ein Gwaith

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi i ni’r anogaeth, caniatâd a'r rhwymedigaeth i wneud y newidiadau sydd eu hangen i gyflawni'r Gymru a Garem

Darllen Mwy

Caffael llesiant yng Nghymru

Gan weithio ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi cynnal ymchwil ac Adolygiad Adran 20, i sefydlu i ba raddau y mae’r Ddeddf wedi bod yn llywio penderfyniadau caffael ar draws y cyrff cyhoeddus yng Nghymru er 2016 (pan ddaeth y Ddeddf i rym).

Darllen Mwy

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb - llythyr agored at y Prif Weinidog

Mae angen i Gymru archwilio talu incwm sylfaenol i bawb – llythyr agored at Brif Weinidog Cymru.

Darllen Mwy

Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod

Pwrpas ein gwaith yw amcanu faint yw’r cyfanswm cyllid fydd angen ar gyfer datgarboneiddio cartrefi Cymru, adnabod bylchau mewn cyllid ac awgrymu dulliau i fynd i’r afael â’r bylchau hyn.

Darllen Mwy

“Byddwn ni’n troi’n ynysig” rhybyuddia cymuned Gymreig a gafodd ei tharo gan lifogydd - wrth i adroddiad newydd annog y rhai sy’n gwneud penderfyniadau i amddiffyn y rhai lleiaf cyfrifol am newid yn yr hinsawdd

Mae gweithredu ar unwaith sy'n rhoi'r bobl sy'n cael eu niweidio fwyaf gan yr argyfwng hinsawdd a natur yng nghanol y broses o lunio polisïau yn hanfodol i atal anghydraddoldebau rhag gwaethygu, yn ôl Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Sophie Howe.

Darllen Mwy