Canlyniadau Chwilio

Caffael

Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru’n gwario dros £6 biliwn bob blwyddyn ar gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith; mae hyn bron yn draean o holl wariant datganoledig blynyddol Cymru, ac amcangyfrifir y bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru’n gwario dros £60 biliwn dros y degawd nesaf.

Darllen Mwy

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

The Future Generations Commissioner role, was established by the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 - a pioneering piece of legislation which is unique to Wales

Darllen Mwy

Caffael llesiant yng Nghymru

Gan weithio ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi cynnal ymchwil ac Adolygiad Adran 20, i sefydlu i ba raddau y mae’r Ddeddf wedi bod yn llywio penderfyniadau caffael ar draws y cyrff cyhoeddus yng Nghymru er 2016 (pan ddaeth y Ddeddf i rym).

Darllen Mwy

Ymgyfrannwch

Dim ond os ydym yn gweithio gyda'n gilydd y gallwn gyflawni'r Gymru a garem

Darllen Mwy

Syniadau Arloesol

Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn casglu’r storïau hyn ac yn eu rhannu gyda chi. Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei rannu gydag eraill, cysylltwch â ni

Darllen Mwy

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

The Well-being of Future Generations Act gives us the encouragement, the permission and the statutory obligation to make the changes needed to improve our social, cultural, environmental and economic well-being

Darllen Mwy

Barn y Comisiynydd ar yr Refferendwm yr UE

Petai Llywodraeth y DU wedi ei rhwymo gan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a fyddai Refferendwm yr UE wedi digwydd?

Darllen Mwy

Rhaid i gyllideb Llywodraeth Cymru nodi newid cyfeiriad i ailosod ein heconomi

Mae’r pandemig Covid-19 wedi amlygu anghydraddoldebau strwythurol dwfn yn ein heconomi a’n cymdeithas, yn cynnwys tlodi cyflog, anghydraddoldebau iechyd, gwahaniaethau hiliol, tlodi bwyd, ansicrwydd swyddi ac anghydbwysedd yn ansawdd tai. Ar yr un pryd mae dirywiad yn ein hinsawdd a’n hecoleg yn cynyddu, ac rydyn ni mewn perygl o ddwysáu’r heriau hyn i gyd os wnawn ni ddychwelyd i’r hen ffordd o fyw.

Darllen Mwy

Beth sydd gan heddwch i’w wneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

Beth ydyn ni’n ei olygu pan fyddwn ni’n sôn am Gymru a heddwch, a beth sydd gan heddwch i’w wneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

Darllen Mwy