Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

The Well-being of Future Generations Act gives us the encouragement, the permission and the statutory obligation to make the changes needed to improve our social, cultural, environmental and economic well-being

Datganiad i’r Wasg: Llunio Atebolrwydd yng Nghymru ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

Os ydyw gwasanaethau cyhoeddus yn mynd i ddarparu gwell gwasanaeth, mae’n rhaid cael newid radical mewn diwylliant, un sy’n torri tir newydd, yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol – dyna’r neges allweddol mewn digwyddiad a drefnwyd ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a Chomisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mudiad dros Newid

Mae ymgyfrannu’n rhan ganolog o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod

The purpose of our work is to estimate the total funding needed for the decarbonisation of homes in Wales, identify funding gaps and suggest approaches to addressing these gaps.

Caffael llesiant yng Nghymru

Gan weithio ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru wedi cynnal ymchwil ac Adolygiad Adran 20, i sefydlu i ba raddau y mae’r Ddeddf wedi bod yn llywio penderfyniadau caffael ar draws y cyrff cyhoeddus yng Nghymru er 2016 (pan ddaeth y Ddeddf i rym).

Ymgyfrannwch

Dim ond os ydym yn gweithio gyda'n gilydd y gallwn gyflawni'r Gymru a garem

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymuno â’r Pab Francis, Chris Hemsworth a Siaradwyr Nodedig Eraill yn y Gynhadledd TED Gyntaf-Erioed am Ddim

Sophie Howe yn ymuno â’r Tywysog William, y Pab Francis, Al Gore a dros 50 o siaradwyr nodedig yn y gynhadledd TED gyntaf erioed am ddim, y dydd Sadwrn hwn

Dyfodol Addas i Gymru: Map trywydd wythnos waith fyrrach

Rwy’n galw ar Lywodraeth Cymru i lansio treial wythnos waith fyrrach.

Mae parthau glas yn bwysig – dyna pam rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau fod pobl yn gallu mynd i natur ar ôl cerdded prin bedwar munud

Dylai pobl Cymru fod yn gallu mynd i fyd natur ar ôl cerdded pedwar munud neu lai o ble maen nhw’n byw, yn ôl cyhoeddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ystod Wythnos Genedlaethol Coed.

#TrafnidiaethHydref Roqib Monsur Llysgennad nextbike yn esbonio paham mae hon yw’r ffordd orau o deithio o gwmpas Caerdydd

Since the bike-sharing scheme launched in Cardiff earlier this year, I was one of the people that took advantage of the scheme and began travelling using the nextbike for my everyday travels across the city. After using them a few times, I started raving about it to my friends and family, or anyone who would listen, and getting them to use it too.

Newid Hinsawdd - ein rhwymedigaethau i genedlaethau'r dyfodol

Mae’r hyn rwyf wedi ei ddysgu am y newid yn yr hinsawdd ers i mi ddod yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn gynharach eleni wedi codi ofn gwirioneddol arnaf.

Arweinwyr o Gymru i fynychu One Young World fforwm rhyngwladol am y tro cyntaf

Bydd arweinwyr ifanc o bob rhan o’r byd yn dod at ei gilydd yn Llundain yr wythnos hon i drafod rhai o’r materion byd-eang mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau’r dyfodol. O’r newid yn yr hinsawdd i anghydraddoldebau addysg, dyfodol gwaith a rhyddid y cyfryngau.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyllideb adferiad gwyrdd

Dywed Sophie Howe fod gennym “gyfle sy’n digwydd unwaith mewn cenhedlaeth” i ailosod economi Cymru, ac mae’n galw am “syniadau gweledigaethol a buddsoddiad trawsnewidiol” yng nghynllun adfer y genedl. 

Masnach Deg yn ennill ym maes polisi cyhoeddus

Ar ddiwrnod heulog ym mis Mehefin 2018, cefais y fraint o gael gwahoddiad i fynychu Seremoni Wobrwyo gyntaf Masnach Deg a Moesegol Dinasoedd yr UE, ym Mrwsel, ynghyd â chynrychiolwyr o 15 gwlad arall yn yr UE.

Sophie Howe

Cychwynnodd Sophie Howe ar ei swydd fel y Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru cyntaf yn gynnar yn 2016

Ein hobsesiwn ag arholiadau’n methu ag arfogi pobl ifanc â’r sgiliau cywir ar gyfer y dyfodol, medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Addysg addas ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru Papur Gwyn ar gyfer ei drafod Cynhyrchwyd gan yr Athro Calvin Jones mewn cydweithrediad â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Syniadau Arloesol

We want to share inspirational stories about what people are doing to implement the Act, how it impacts on people’s lives now and in the future, interesting ideas from around the world

Llesiant yng Nghymru: yr hyn a ddarganfyddais wrth ymateb i asesiadau drafft Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus o lesiant yn 2022

O ystyried yr heriau digynsail rydym wedi’u hwynebu dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rwyf am gydnabod yr ymrwymiad y mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi’i ddangos wrth gydweithio i baratoi eu hasesiadau llesiant ar gyfer 2022.

Cydweithio i adeiladu ein Cymru ddelfrydol

Yn fy rôl fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru, rwyf wedi canfod bod diddordeb cynyddol dros y 6 mis diwethaf, o wahanol sectorau, ac yn wir, o wahanol wledydd, yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a gwaith ein Swyddfa.

Mae Cymru’n arwain y byd ar ddiogelu buddiannau cenedlaethau’r dyfodol

Bydd Comisiynydd cynta’r byd i gael y rôl o weithredu fel gwarcheidwad cenedlaethau’r dyfodol, Sophie Howe (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru) yn amlygu’r modd y mae Cymru’n arwain y ffordd ar ddiogelu buddiannau cenedaethau’r dyfodol pan fydd yn annerch Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd yr wythnos hon.

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol

The Well-being of Future Generations Act requires a new way of thinking about how our public services are delivered in Wales. Public Bodies must work in a way that improves the economic, social, environmental and cultural well-being of Wales.

Adeiladu Nôl yn Greadigol: Bardd Preswyl ar gyfer y Dyfodol

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, yn datgan cyfle cyffrous i fardd datblygol a fydd yn dod â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn fyw.

Comisiynydd yn herio cynlluniau ffordd liniaru’r M4 gwerth £1.1bn

Proposals to build a £1.1bn road to ease congestion on the M4 fail to set out how it will meet the needs of our future generations who will be burdened with paying for it,” says Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

The Future Generations Commissioner role, was established by the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 - a pioneering piece of legislation which is unique to Wales

Galw pob Arwr Sero

Ddeng mlynedd yn ôl lansiodd y Ganolfan Technoleg Amgen (CAT) adroddiad arloesol – Prydain ddi-garbon – oedd yn dangos bod gennym y dechnoleg a’r datrysiadau i leihau allyriadau carbon i lawr i ddim.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Awst

Gwyddom na fedrwn fynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu ein dyfodol gyda’r datrysiadau yr oeddem yn dibynnu arnynt yn y gorffennol. Yn arbennig o gofio mae’r union ddulliau hynny o weithio, yn aml iawn, a greodd y materion byd eang yr ydym yn eu hwynebu yn y lle cyntaf.

Cyllideb ddrafft: Eiliad dyngedfennol i Lywodraeth Cymru

Mae'r gyllideb sydd ar ddod yn eiliad dyngedfennol i Lywodraeth Cymru.

Adroddiad newydd yn datgelu byddai Incwm Sylfaenol Cyffredinol yng Nghymru yn torri tlodi yn ei hanner

Byddai tlodi yng Nghymru yn cael ei haneru pe bai Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i Incwm Sylfaenol Cyffredinol (UBI) blaengar, yn ôl astudiaeth fawr a gomisiynwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, Sophie Howe.

Incwm Sylfaenol Cyffredinol brys, wythnos pedwar diwrnod ac economi lles – cynllun Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i ail-lunio Cymru ar ôl coronafeirws

Dywed Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol bod angen Incwm Sylfaenol Cyffredinol ar Gymru ar frys i helpu'r wlad i ymdopi ag effeithiau COVID-19.

Dyfodol trafnidiaeth yn y prifddinas – blog gwadd gan y Gynghorydd Caro Wild

Mae Caerdydd yn lle gwirioneddol gyffrous ar hyn o bryd, Mae gennym ddinas ifanc sy’n tyfu’n gyflym, gyda swyddi’n cael eu creu, tai’n cael eu hadeiladu a gwerth biliwn o bunnoedd o seilwaith rheilffyrdd rhanbarthol ar ei ffordd. Mae yna fywiogrwydd gwirioneddol o gwmpas y brifddinas.

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru - Cylchlythyr Mehefin

Mae’r digwyddiadau a gynhaliwyd drwy gydol mis Mehefin wedi tynnu fy sylw i’r hyn sy’n gallu digwydd pan fydd lleisiau pobl yn cael eu clywed o ran yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Peidiwch â cholli’r cyfle i godi eich llais dros genedlaethau’r dyfodol.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Cylchlythyr Gorffennaf

Wrth i wyliau’r haf ddechrau, ac i lawer ohonom edrych ymlaen at dreulio amser gyda’n cenedlaethau’r dyfodol ein hunain, cawn ein hatgoffa’n union o wir ystyr llesiant – treulio amser yng nghwmni anwyliaid, mynd am dro ar feic yn yr haul, neu fynd am wyliau haeddiannol; mae’n bwysig ystyried beth sydd eisoes wedi digwydd yn ystod 2019 prysur.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Newydd yn galw am ‘newid brys a thrawsnewidiol’ wrth iddo ddechrau yn ei swydd ar Ddydd Gŵyl Dewi

Wales’ new champion for the future of the nation is using his first day in the job to call for “urgent and transformational change” to improve people’s lives now and in the future.

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Craffu

The Future Generations Framework for Scrutiny has been created to support decision-making in the context of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.

Bydd goroeswyr trais yn y cartref sy’n gweithio i Genedlaethau’r Dyfodol Cymru’n cael cymorth ariannol i adael perthynas dreisgar

Cyhoeddwyd heddiw y bydd pobl sy’n gweithio i Genedlaethau’r Dyfodol Cymru’n medru cael cymorth ariannol i ddianc rhag perthynas dreisgar.

Offeryn hunan-fyfyrio 2019

Yn 2018-19, treialodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ddull o fonitro ac asesu cynnydd tuag at yr amcanion llesiant a osodwyd gan gyrff cyhoeddus – un o’i dyletswyddau yn ôl y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Mae cyllideb nesaf Llywodraeth Cymru’n gyfle i gael adferiad gwyrdd a chyfiawn yn dilyn y pandemig

Rwy’n cydnabod yr heriau arwyddocaol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u hwynebu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’n gadarnhaol bod y gyllideb ddrafft 2021-22, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2020, yn pwysleisio pwysigrwydd adferiad gwyrdd a chyfiawn.

Datganiad ar Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

Rwy’n falch o fod yn cyhoeddi Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf.

Pecyn Cymorth Tri Gorwel

A new easy-to-use guide will help public bodies to think and plan better for the long-term, by keeping a clear vision and taking future trends into account.

Os ydyw 2020 wedi dangos y gallwn fyw ein bywydau yn agosach at adref, sut fedrwn ni gloi’r manteision i mewn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Bu’r cyhoeddiad nôl ym mis Mawrth eleni bod y DG yn mynd i brofi cyfyngiadau symud yn sioc i ni i gyd a gwnaethant greu heriau sylweddol wrth i ni lywio drwy fyd newydd oedd i raddau helaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ni aros gartref.

Y ffordd iawn: Cymru sy’n addas ar gyfer plant

Yn yr adroddiad hwn rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau’r plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol sydd heb eu geni eto. Rydym wedi cydweithio i ystyried sut gall ymrwymiad Cymru i hawliau plant a gydnabyddir yn rhyngwladol weithio gyda Deddf arloesol Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru i ddiwallu anghenion plant – nawr ac yn y dyfodol.

Re-Energising Wales: Decarbonising Transport in Wales

Mae’r papur hwn yn un o gyfres o adroddiadau sy’n cael eu lansio fel rhan o brosiect yr IWA ‘Re-energising Wales’, a fydd yn gynnar yn 2019 yn cyflwyno cynllun i alluogi Cymru i gwrdd â’i galw arfaethedig am ynni yn gyfan gwbl o ffynonellau adnewyddol erbyn 2035. Mae’r adroddiad yn amlygu nifer o gamau ymarferol y gellid eu cymryd i oresgyn yr heriau i Gymru.

Seilwaith Gwyrdd

Catalydd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru – adroddiad arbennig ar Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yng Nghymru, rhagair gan Sophie Howe

Mae Rhaglen Lywodraeth “Symud Cymru Ymlaen” yn darparu cyfleoedd newydd

Fel yr amlinellir gan y Prif Weinidog, mae hwn yn gyfle i fabwysiadu ymagwedd newydd. Mae’n galonogol bod Llywodraeth Cymru’n cydnabod yr angen am ddulliau newydd o weithio i fanteisio i’r eithaf ar ei chyfraniad tuag at wella llesiant pobl - heddiw ac yn y tymor hwy

Caffael

Public bodies in Wales spend over £6 billion each year procuring a range of goods, services and works; this represents nearly a third of total devolved Welsh annual expenditure, and it is estimated that over the next decade Welsh public services will spend over £60 billion.

#ACEsRhagfyr A oes yna ormod o fenywod yn cael eu carcharu yng Nghymru?

Mewn ymateb i stori BBC Cymru ar y nifer o fenywod o Gymru sydd mewn carchar am droseddau di-drais, gwnaeth Sophie Howe sylwadau ar y modd y mae hyn yn effeithio ar blant a phobl ifanc ac yn cyfrannu tuag at Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Lluniwch Eich Dyfodol: Prosiect Ffotograffiaeth Gyfranogol ar y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol (Cymru)

Ar hyn o bryd yng Nghymru mae gennym fwlch sgiliau mawr. Nid yw hyn ond yn mynd i ehangu wrth i ni symud at dechnolegau gwyrdd a swyddi gwyrdd. Gwyddom, os yw Cymru am fod yn lewyrchus, bod angen i’n gweithwyr feddu ar y sgiliau ar gyfer swyddi’r dyfodol.

Ffocws Ein Dyfodol

Dros yr ychydig fisoedd nesaf bydd fy nhîm a minnau yn achub ar y cyfle i adnewyddu ein hymagwedd at yr hyn a wnawn a gosod meysydd ffocws newydd ar gyfer ein gwaith.

Ysgogwyr Newid 100: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn nodi diwedd tymor saith-mlynedd drwy gydnabod ysgogwyr newid Cymru

Mae pobl sy’n gwneud newid cadarnhaol i’r presennol a’r dyfodol yng Nghymru yn cael sylw arbennig gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf, Sophie Howe, wrth iddi ddod i ddiwedd ei thymor saith mlynedd.

Maniffesto y Dyfodol

Mae ein cenedlaethau iau yn tynnu sylw at fethiannau penderfyniadau’r gorffennol, ac yn anffodus, mae hyn yn aml iawn yn cynnwys penderfyniadau’r presennol sy’n methu ystyried eu dyfodol – rhywbeth sy’n creu embaras, efallai, ond sy’n angenrheidiol.

Rhyngwladol

The work we do in Wales continues to inspire organisations and governments internationally.

Llwyfan y Bobl

Ers canrifoedd rydym ni wedi dysgu am y byd o’n cwmpas a’i ddeall drwy arfer yr hen grefft o adrodd straeon.

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n cyhoeddi rhoi tâl absenoldeb i staff sy’n ffoi rhag cam-drin domestig

I nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod, mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, wedi cyhoeddi polisi staff newydd sy’n rhoi cefnogaeth a thâl absenoldeb i staff sy’n dioddef cam-drin domestig, er mwyn iddyn nhw allu gadael y cam-drin a sicrhau llety diogel.