Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

“Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang”

Mae Cymru’n unigryw yn y byd yn y modd y dengys ymrwymiad hollgynhwysfawr i’r Cenhedloedd Unedig, ac mae ein cyfraniad i’r rhain wedi cael ei gydnabod.

Mae dadansoddiad cyfredol y Comisiynydd yn dangos bod amcanion a chamau sy’n berthnasol i fod yn gyfrifol ar lefel byd-eang yn amrywio, ac nad yw cyrff cyhoeddus yn dangos yn glir na chredadwy eu cyfraniadau cadarnhaol i’r byd.
Dylem i gyd fod yn meddwl a gweithredu mewn ffordd sy’n gyfrifol yn fyd-eang. Y man cychwyn yw cael dealltwriaeth glir o’r diffiniad o’r nod llesiant, fel bod unrhyw weithredu i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru yn ystyried a allai gwneud y fath beth fod yn gyfraniad cadarnhaol i lesiant byd-eang.

Taith tuag at

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Sicrhau fod ein cadwyni cyflenwi’n deg, yn foesegol a chynaliadwy

Darllen Mwy

Cynorthwyo ymddygiad cynaliadwy a gwneud y cysylltiadau

Darllen Mwy

Chwarae ein rhan i sicrhau fod Cymru’n groesawgar, yn ddiogel ac yn deg i bawb

Darllen Mwy

Sicrhau ein bod yn deall pwysigrwydd defnyddio
adnoddau’r ddaear yn effeithlon a chyfrannu at lesiant byd-eang

Darllen Mwy

Gwneud y penderfyniadau cywir yn awr, i alluogi cenedlaethau’r dyfodol i ffynnu

Darllen Mwy

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.

Copy link
Powered by Social Snap