Gymru Iachach

“Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol”

Dadansoddiad cyfredol y Comisiynydd yw bod yna dystiolaeth gadarn nad ydym yn buddsoddi yn y cytbwysedd gorau rhwng gwasanaethau i gadw pobl yn iach a’u galluogi i fyw bywydau iach a boddhaol.

Mae llawer o amcanion llesiant a chamau’n cydnabod yr angen i symud tuag at atal a lles, ond mae angen mynd ymhellach yn y modd y maent yn ariannu’r ymyriadau hyn ac yn trawsnewid y ffordd y maent yn cyflwyno gwasanaethau. Fel canlyniad, mae’r agenda atal yn methu symud ymlaen ar y raddfa a’r cyflymdra sydd eu hangen ac nid yw wedi ei ffocysu ar benderfynyddion ehangach iechyd.

Taith tuag at

Cymru iachach

Cenedl Dosturiol

Cynorthwyo pobl i ymddwyn yn dosturiol i hwyluso dealltwriaeth o lesiant meddwl

Darllen Mwy

Cenedl Egnïol

Cynyddu manteision gweithgaredd corfforol i bawb

Darllen Mwy

Llunio lleoedd a dylunio iechyd a llesiant cymunedol

Galluogi lleoedd i gynorthwyo iechyd a llesiant pobl a chymunedau

Darllen Mwy

Sefydliadau a gwasanaethau di-dor, ataliol

Sicrhau bod gwasanaethau’n cynorthwyo pobl i ddeall ymddygiadau a dewisiadau sy’n llesol i iechyd yn y dyfodo

Darllen Mwy

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.

Copy link
Powered by Social Snap