Gymru Iachach

“Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol”

Dadansoddiad cyfredol y Comisiynydd yw bod yna dystiolaeth gadarn nad ydym yn buddsoddi yn y cytbwysedd gorau rhwng gwasanaethau i gadw pobl yn iach a’u galluogi i fyw bywydau iach a boddhaol.

Mae llawer o amcanion llesiant a chamau’n cydnabod yr angen i symud tuag at atal a lles, ond mae angen mynd ymhellach yn y modd y maent yn ariannu’r ymyriadau hyn ac yn trawsnewid y ffordd y maent yn cyflwyno gwasanaethau. Fel canlyniad, mae’r agenda atal yn methu symud ymlaen ar y raddfa a’r cyflymdra sydd eu hangen ac nid yw wedi ei ffocysu ar benderfynyddion ehangach iechyd.

Taith tuag at

Cymru iachach

Cenedl Dosturiol

Cynorthwyo pobl i ymddwyn yn dosturiol i hwyluso dealltwriaeth o lesiant meddwl

Cenedl Egnïol

Cynyddu manteision gweithgaredd corfforol i bawb

Llunio lleoedd a dylunio iechyd a llesiant cymunedol

Galluogi lleoedd i gynorthwyo iechyd a llesiant pobl a chymunedau

Sefydliadau a gwasanaethau di-dor, ataliol

Sicrhau bod gwasanaethau’n cynorthwyo pobl i ddeall ymddygiadau a dewisiadau sy’n llesol i iechyd yn y dyfodo

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.