Gymru o Gymunedau Cydlynys

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Mae dadansoddiad cyfredol y Comisiynydd yn dangos bod cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi gosod mwy o amcanion llesiant ar y thema o ‘gymuned’ nag unrhyw bwnc arall. Mae’n galonogol i weld y ffocws gan gyrff cyhoeddus ar y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Tra bo llawer o fentrau da yn ffocysu ar lesiant cymunedol, mae angen i ni yn awr adeiladu ar hyn i gyflwyno ymagwedd glir tuag at gynllunio, defnyddio adnoddau a chyflawni gwasanaethau a seilwaith o fewn cymunedau.

Mae’r argyfwng COVID-19 wedi dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan fydd cyrff cyoeddus yn gweithio’n agos gyda mentrau helpu-cymunedau yn eu hardaloedd, yn arbennig mewn cysylltiad â phobl agored i niwed a phobl unig, a dylai hyn barhau tu hwnt i’r pandemig a helpu i gysylltu cymunedau Cymru.

Taith tuag at

Cymru o gymunedau cydlynus

Pobl yn weithgar yn eu cymunedau:

Creu’r amodau lle gall pobl a chymunedau wneud y pethau sy’n bwysig iddynt hwy

Darllen Mwy

Cymunedau cysylltiedig:

Cynorthwyo cymunedau i greu cysylltiadau da a bod yn ddiogel

Darllen Mwy

Mynediad i wasanaethau llesiant allweddol:

Cynorthwyo economïau sylfaenol bywiog

Darllen Mwy

Sefydliadau angori cymunedau:

Gwerthfawrogi’r rôl a photensial y gall sefydliadau angori cymunedau ei  chwarae wrth adeiladu cymunedau cydlynus

Darllen Mwy