Gymru o Gymunedau Cydlynys

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Mae dadansoddiad cyfredol y Comisiynydd yn dangos bod cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi gosod mwy o amcanion llesiant ar y thema o ‘gymuned’ nag unrhyw bwnc arall. Mae’n galonogol i weld y ffocws gan gyrff cyhoeddus ar y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Tra bo llawer o fentrau da yn ffocysu ar lesiant cymunedol, mae angen i ni yn awr adeiladu ar hyn i gyflwyno ymagwedd glir tuag at gynllunio, defnyddio adnoddau a chyflawni gwasanaethau a seilwaith o fewn cymunedau.

Mae’r argyfwng COVID-19 wedi dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan fydd cyrff cyoeddus yn gweithio’n agos gyda mentrau helpu-cymunedau yn eu hardaloedd, yn arbennig mewn cysylltiad â phobl agored i niwed a phobl unig, a dylai hyn barhau tu hwnt i’r pandemig a helpu i gysylltu cymunedau Cymru.

Taith tuag at

Cymru o gymunedau cydlynus

Pobl yn weithgar yn eu cymunedau:

Creu’r amodau lle gall pobl a chymunedau wneud y pethau sy’n bwysig iddynt hwy

Cymunedau cysylltiedig:

Cynorthwyo cymunedau i greu cysylltiadau da a bod yn ddiogel

Mynediad i wasanaethau llesiant allweddol:

Cynorthwyo economïau sylfaenol bywiog

Sefydliadau angori cymunedau:

Gwerthfawrogi’r rôl a photensial y gall sefydliadau angori cymunedau ei  chwarae wrth adeiladu cymunedau cydlynus

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.