#62

Gwirio a yw eich cytundebau’n cwrdd ag anghenion y Ddeddf Caethwasaeth Fodern

1

Problem

Yn ôl y Gyfradd Gaethwasiaeth Fydeang 2016, a gynhyrchwyd gan Sefydliad Walk Free, mae Caethwasiaeth Fodern yn effeithio ar 45.8 miliwn o bobl ledled y byd. Mae caethwasiaeth fodern yn cynnwys un person yn gwadu rhyddid person arall, a gall ddod mewn sawl ffurf, gan gynnwys masnachu pobl, llafur plant neu gael eu gorfodi i weithio yn erbyn eu hewyllys. Yng Nghymru, mae disgwyl i bob corff cyhoeddus, ynghyd â phob sefydliad sy’n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru arwyddo’r Côd Ymarfer: cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi.

2

Newid Syml

Drwy arwyddo’r côd a defnyddio’r pecynnau offer, gallwn weithio tuag at sicrhau ein bod ni’n atal Caethwasiaeth Fodern a cham-drin hawliau dynol; cosbrestru; hunangyflogaeth ffug; defnydd annheg o gynlluniau ymbarel a chytundebau oriau sero.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang