#29

Ystyried sut y gallwch sicrhau fod gan blant fynediad i chwarae awyr-agored beunyddiol

1

Problem

Yn 1925, dywedodd David Lloyd George mai ‘hawl i chwarae yw hawl cyntaf plentyn ar y gymuned. Ni all unrhyw gymuned ymyrryd â’r hawl hwnnw heb wneud niwed dwfn a pharhaus i feddyliau a chyrff ei dinasyddion.’ Mae chwarae, yn enwedig chwarae y tu allan, yn allweddol er mwyn sicrhau fod plant yn elwa o blentyndod iach a hapus.

2

Newid Syml

Mae Chwarae Cymru wedi datblygu Pecyn Offer Cymunedol, Datblygu a Rheoli Lleoedd Chwarae, ar gyfer unrhyw un sy’n gyfrifon am reoli neu ddatblygu lle chwarae mewn cymuned, a all ddarparu pwynt cychwynnol defnyddiol wrth i chi ystyried sut y gallwch chi sicrhau eich bod chi’n cynnig lle i blant chwarae.

Resources

More Information about: Ystyried sut y gallwch sicrhau fod gan blant fynediad i chwarae awyr-agored beunyddiol

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da