#37

Sicrhau fod gweithwyr yn derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth ar ffoaduriaid a cheiswyr lloches

1

Problem

Derbyniwyd o leiaf 325 o ffoaduriaid gan gynghorau yng Nghymru yn ystod 2017. Mae’n bwysig datblygu dealltwriaeth sylfaenol o bobl sy’n ceisio lloches, yn enwedig am fod y niferoedd yn rhwym o gynyddu yn y dyfodol. Gall bod yn ymwybodol o’r derminoleg sy’n ymwneud â’r gwahaniaeth rhwng ceiswyr lloches, ffoaduriaid ac ymfudwyr gefnogi pobl i gael sgyrsiau doethach am y gwasanaethau sy’n agored iddyn nhw.

2

Newid Syml

Yn aml bydd ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn mwy o berygl o ddioddef iechyd meddwl drwg neu gael eu hynysu. Drwy gynnig hyfforddiant i staff, gallwch leihau peryglon eithrio a dangos sut y mae eich sefydliad yn deall anghenion pobl sy’n ceisio lloches.

Astudiaeth Achos

Gall sicrhau fod ein gwasanaethau cyhoeddus wedi derbyn hyfforddiant i fod yn ymwybodol o’r anawsterau a wynebir gan deuluoedd â statws ffoadur neu geisiwr lloches eu helpu i integreiddio i’n cymuned. Aeth Helen Green, ein cydlynydd nodau o blaid Cymru Fwy Cyfartal, i ddigwyddiad a gynhaliwyd gan Gymru Unedig gyda’r bwriad o ddod â’r gymuned ynghyd.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da