#48

Annog cyfleoedd trafnidiaeth cymunedol

1

Problem

Mae cysylltu trigolion lleol â chyfleoedd yn nodwedd bwysig o gymuned gydlynus. Gall trafnidiaeth gymunedol fod yn fodd i fyw i breswylydd nad oes ganddo gar neu ble mae trafnidiaeth gyhoeddus yn brin. Yn aml, dyma’r unig fodd o deithio sydd ar gael i lawer o bobl fregus ac ynysig, sy’n debygol o fod yn bobl hŷn neu’n bobl ag anableddau. Gan ddefnyddio popeth o fysiau mini i fopeds, bydd gwasanaeth arferol yn cynnwys cynlluniau ceir gwirfoddol, gwasanaethau bws cymunedol, trafnidiaeth ysgol, cludiant i ysbytai, deialu am reid, olwynion i’r gwaith a gwasanaethau llogi grŵp.

2

Newid Syml

Mae angen i gyrff cyhoeddus ddeall pwysigrwydd rhwydweithiau trafnidiaeth gymunedol sy’ gweithredu, a chael sgyrsiau â phobl leol i archwilio ffyrdd o helpu pobl i gadw’u hannibyniaeth, cyfranogi yn eu cymunedau a chael mynediad i wasanaethau cyhoeddus hanfodol a chyfleoedd gwaith..

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)