#33

Annog eich staff i ymweld â phroseictau lleol a chwrdd â’r bobl leol allweddol sy’n gyrru newid

1

Problem

Yn aml, ceir teimlad o ddiffyg cyswllt rhwng y gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir gennym a’r prosiectau llawr gwlad lleol a yrrir gan bobl leol sy’n gyrru newid. Rydym ni’n gyfarwydd â darllen ac adrodd am ystadegau ynghylch llesiant pobl, ond rydym ni’n llai cyfarwydd â phrofi hynny drosom ein hunain.

2

Newid Syml

Drwy annog eich staff i ymweld â phrosiectau lleol a chwrdd â’r bobl leol sy’n gyrru newid, gallwch ysbrydoli eich staff i fod yn rhagweithiol ac i fuddsoddi mwy mewn prosiectau cymunedol Mae hefyd yn rhoi dealltwriaeth fwy cyfoethog o’r hyn sy’n gyrru newid ac yn ei atal yn y gymuned, a’r hyn sy’n cael effaith go iawn ar lesiant pobl.

Croeso i’n Coedwig

Cymuned yn y Rhondda Fawr yng Nghymoedd De Cymru yw Croeso i’n Coedwig. Mae’n brosiect sy’n ffocysu ar wneud coetiroedd yn fwy defnyddiol a pherthnasol i’r gymuned a’r ardal. Aeth Helen Green i ddarganfod sut y gall cyrff cyhoeddus elwa o gynorthwyo’u grwpiau lleol cymunedol.

Resources

More Information about: Annog eich staff i ymweld â phroseictau lleol a chwrdd â’r bobl leol allweddol sy’n gyrru newid

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Cymru gydnerth

Cymru gydnerth,

You have earned...

Cymru gydnerth

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd)