#51

Sicrhau fod gan bob un o’ch pwyntiau mynediad gyfarchion dwyieithog

1

Problem

Mae tua un o bob tri o bobl mewn gwaith sy’n gallu siarad Cymraeg yn siarad Cymraeg gyda’u cydweithwyr bob amser, mae un o bob tri arall yn siarad Cymraeg weithiau, a dyw’r deiran arall byth yn gwneud.

2

Newid Syml

Mae gan sector gyhoeddus Cymru botensial enfawr ar gyfer hybu’r Gymraeg a thrwy sicrhau fod pob un o’ch pwyntiau mynediad yn cynnig cyfarchion dwyieithog, rydych chi’n cefnogi pobl i deimlo’n hyderus i ddefnyddio pa bynnag iaith y maen nhw fwyaf cyfforddus ynddi, ac ar yr un pryd rydych chi’n darparu cyfle i ddysgwyr roi cynnig ar ambell ymadrodd syml yn Gymraeg, a chynyddu’u dealltwriaeth.

Mynediad gyfarchion dwyieithog

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu,

You have earned...

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)