#56

Sicrhau fod lleoliadau celfyddydol yr ydych chi’n gweithio gyda nhw’n rhan o’r Cynllun Mynediad Cenedlaethol (Hynt)

1

Problem

Mae pobl ag anabledd (salwch hir, problem iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu ar weithgareddau beunyddiol) yn llai tebygol o gymryd rhan mewn gweithgaredd celfyddydol (37%) na phobl heb anabledd (42%). Hynt yw’r cynllun mynediad cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydol yng Nghymru i sicrhau fod cynnig cyson ar gael i ymwelwyr â nam neu angen mynediad penodol, a’u Cynorthwywyr Personol neu Ofalwyr.

2

Newid Syml

Drwy sicrhau fod y lleoliadau celfyddydau yr ydych chi’n gweithio gyda nhw wedi cofrestru gyda Hynt, rydych chi’n sicrhau fod y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru’n fwy cydradd a chynhwysol ac y gall pawb yng Nghymru brofi ehangder a dyfnder y cynigion diwylliannol a gynigir gan yr adeiladau hyn yn eu cymunedau.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu,

You have earned...

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)