#36

Sicrhau fod eich staff yn ymgymryd â hyfforddiant am Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE)

1

Problem

Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) yn brofiadau trawmatig sy’n digwydd cyn 18 oed, ac a gofir drwy gydol plentyndod, gan amrywio o drais geiriol, meddyliol, rhywiol a chorfforol, i gael eich magu mewn cartref ble mae trais yn y cartref, cam-drin alcohol, rhieni wedi gwahanu neu gam-drin cyffuriau’n digwydd. Dengys canlyniadau fod dioddef o bedwar neu ragor o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn cynyddu’r posibilrwydd o yfed peryglus fel oedolyn o bedair gwaith, o fod yn ysmygwr o chwe gwaith, ac o gymryd rhan mewn trais yn ystod y flwyddyn flaenorol o 14 gwaith.

2

Newid Syml

Drwy sicrhau fod staff yn derbyn hyfforddiant ACE, gall hyn helpu staff i gefnogi defnyddwyr gwasanaethau mewn dull mwy cynhwysol, yn ogystal â sicrhau fod ein gwasanaethau’n digwydd mewn modd ataliol.

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE)

An animation outlining ACE's from Public Health Wales

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da