#74

Sicrhau eich bod chi’n cael sgyrsiau ‘beth sy’n bwysig’

1

Problem

Yn aml bydd sefydliadau’n ceisio barn pobl am faterion strategol allweddol fel cyllidebau neu benderfyniadau penodol fel ceisiadau cynllunio neu newidiadau mewn gwasanaeth – mae’r dull hwn o weithio’n dechrau gydag anghenion y sefydliad.

2

Newid Syml

Dull amgen o weithio yw cynnal sgyrsiau ‘beth sy’n bwysig’ sy’n helpu sefydliadau i ddeall pobl yng nghyd-destun eu bywydau’u hunain a’r pethau sydd fwyaf pwysig iddyn nhw.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Ymgyfraniad

You have earned...

Ymgyfraniad

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Cymru lewyrchus

Cymru lewyrchus,

You have earned...

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas