#47

Archwilio cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau rhwng y cenedlaethau

1

Problem

Mae gweithgareddau rhwng y cenedlaethau’n cysylltu cenedlaethau gwahanol a gallant adeiladu cymunedau bywiog, hybu dinasyddiaeth, rhannu sgiliau a phrofiad, lleihau lefelau trosedd drwy greu dealltwriaeth uwch, creu perthynas gadarnhaol o lefelau uwch o ymddiriedaeth. Gall pob un o’r pethau hyn gyfrannu at ddatblygu cymunedau mwy cydlynus.

2

Newid Syml

Gall cyrff cyhoeddus helpu drwy greu amodau ble mae’n haws i bobl iau a phobl hŷn ddod at ei gilydd mewn digwyddiadau cymunedol, tyfu a choginio bwyd gyda’i gilydd, cyfnewid sgiliau, canu gyda’i gilydd mewn corau aml-genhedlaeth a llawer mwy. Ceir cyfleoedd penodol i alluogi hyn i ddigwydd drwy adeiladu perthynas gryfach rhwng ysgolion a lleoedd ble bydd pobl hŷn yn byw ac yn cyfarfod.

Resources

More Information about: Archwilio cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau rhwng y cenedlaethau

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang