#7

Archwilio dewisiadau cyllido, neu gefnogi grwpiau cymunedol i ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy ar dir cyhoeddus.

1

Problem

Yn 2017, gosododd Lesley Griffiths, yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd, darged y dylai pob prosiect ynni adnewyddadwy newydd gael elfen, o leiaf, o berchnogaeth gyhoeddus erbyn 2020.

2

Newid Syml

Drwy gefnogi grwpiau cymunedol i gael mynediad i dir cyhoeddus i ddatblygu cynnyrch ynni adnewyddadwy, rydych chi’n helpu i gwrdd â’r targedau amgylcheddol hynny, yn ogystal â chynnwys grwpiau cymunedol lleol a’u grymuso i ddatblygu atebion sy’n gweithio iddyn nhw.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru lewyrchus

Cymru lewyrchus,

You have earned...

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang