#3

Cynnal syrjeris rheolaidd ar gyfer cyflenwyr

1

Problem

Awgryma ymchwil gan FSB fod SMEau’n dal i ymgodymu â dod yn gyflenwyr i gyrff cyhoeddus. Dros y 12 mis diwethaf, amcangyfrifir fod SMEau yn y DU wedi ennill ond 19% o gytundebau sector gyhoeddus a ddyfarnwyd yn uniongyrchol yn ôl gwerth. Yn aml bydd SMEau’n cael trafferth adeiladu perthynas â chyrff cyhoeddus mawr.

2

Newid Syml

Gall cynnal syrjeris cyflenwyr eich helpu i ddatblygu gwell perthynas weithio â chyflenwyr lleol ac adnabod y rhwystrau sy’n eu hatal rhag tendro. Ymysg pynciau y gellid rhoi sylw iddynt mae e-dendro a chael mynediad i’ch cyfleoedd cytundebu.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru lewyrchus

Cymru lewyrchus,

You have earned...

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)