#76

Cynnwys ymwneud cyhoeddus mewn cynllunio, monitro, adrodd a gwerthuso staff

1

Problem

canfu arolwg Bywyd Cymunedol 2016-17 y byddai 51% o bobl ledled y DU yn hoffi ymwneud mwy â’r penderfyniadau a wnaed gan eu cyngor lleol.

2

Newid Syml

Mae’n hanfodol sicrhau fod gweithgareddau a mecanweithiau ar gyfer cynnwys pobl yn cael eu cynllunio, eu monitro a’i hadrodd, er mwyn bod modd eu herio, eu datblygu neu’u hyrwyddo. Dylech hefyd godi pwnc ymwneud cyhoeddus mewn arfarniadau staff i wirio a yw staff yn teimlo’u bod yn cael cefnogaeth ddigonol i gynnal ymwneud cyhoeddus effeithiol ac i gydnabod ble mae hynny wedi digwydd yn llwyddiannus.

Resources

More Information about: Cynnwys ymwneud cyhoeddus mewn cynllunio, monitro, adrodd a gwerthuso staff

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Ymgyfraniad

You have earned...

Ymgyfraniad

Cymru lewyrchus

Cymru lewyrchus,

You have earned...

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas