#32

Cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth byddardod a Iaith arwyddo Prydeinig (BSL) ar gyfer eich rheng flaen

1

Problem

Mae rhyw 575,000 o bobl yng Nghymru’n drwm eu clyw neu’n fyddar – cynifer â holl boblogaeth Caerdydd ac Abertawe ar y cyd. Mae llawer o bobl fyddar yn wynebu anghyfartaledd iechyd ac maen nhw’n fwy tebygol o brofi llesiant meddwl drwg. Efallai na fydd staff mewn cyrff cyhoeddus nad oes ganddynt gyswllt â’r gymuned fyddar yn gwerthfawrogi mai BSL yw iaith gyntaf llawer o bobl fyddar ac efallai eu bod wedi derbyn cefnogaeth annigonol yn yr ysgol mewn Saesneg. Mae BSL yn rhan enfawr o ddiwylliant a hunaniaeth y grŵp hwn.

2

Newid Syml

Drwy gynnig hyfforddiant i’ch staff rheng flaen, rydych chi’n gweithio tuag at gymdeithas fwy cyfartal a chynhwysol drwy sicrhau fod pawb yn gallu cael mynediad i’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt.

Dwylo Creadigol Byddar Caerdydd

Aeth Helen Green, ein cydlynydd nodau ar gyfer Cymru fwy cyfartal i Dwylo Creadigol Byddar Caerdydd, sy’n cenhadu i atal rhwystrau ieithyddol ac amddifadedd ieithyddol.

Resources

More Information about: Cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth byddardod a Iaith arwyddo Prydeinig (BSL) ar gyfer eich rheng flaen

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang