#34

Hybu cyfleoedd i rannu swyddi ymysg cynrychiolwyr etholedig, fel cynghorwyr

1

Problem

Mae sawl rhwystr yn dal i fodoli mewn cymdeithas sy’n atal pobl o rai grwpiau rhag cyflawni rolau arwain. Mae hyn yn arbennig o wir ym maes gwleidyddiaeth leol a chynrychioli cymunedau. Dengys ymchwil y bydd hi’n cymryd 82 o flynyddoedd yng Nghymru (o’i gymharu â 48 yn Lloegr) i gyrraedd cyfartaledd rhyw ar lefel llywodraeth leol, a nododd adroddiad “A yw Cymru’n Decach?” yn 2015 fod menywod, pobl anabl, pobl ifanc, pobl o leiafrifoedd ethnig neu grefyddol, a phobl LGBT yn dal i gael eu tan-gynrychioli ar bob lefel wleidyddol yng Nghymru.

2

Newid Syml

Drwy hybu cyfleoedd i rannu swyddi, gallwch annog ystod fwy amrywiol o bobl i fynd i mewn i wleidyddiaeth leol a chynrychioli’u cymunedau.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)