#55

Hybu cyfleoedd i bobl hŷn ymgysylltu â diwylliant drwy gyfrwng Gŵyl Gwanwyn

1

Problem

Dengys ystadegau fod pobl hŷn yng Nghymru’n ei chael hi’n fwy anodd na phobl iau i gael mynediad i gyfleusterau diwylliannol neu hamdden. Mae Age Cymru’n hwyluso’r Ŵyl Wanwyn flynyddol, sy’n digwydd drwy gydol mis Mai, i annog cynifer o bobl hŷn â phosib i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol ledled Cymru. Adroddodd 89% o’r bobl a gymerodd ran ei fod wedi bod yn llesol i’w llesiant o ganlyniad i fynychu digwyddiad Gwanwyn

2

Newid Syml

Drwy hybu cyfleoedd i bobl hŷn gymryd rhan neu brofi’r ŵyl hon yn eu cymuned leol a thu hwnt, rydych chi’n helpu sicrhau fod gan bobl hŷn yng Nghymru gyfle i ddathlu’u creadigrwydd a bod yn rhan o rywbeth a allai helpu i roi ffurf ar eu bywydau dros weddill y flwyddyn.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu,

You have earned...

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol