#49

Helpwch staff a phreswylwyr i gynilo a benthyca gydag undebau credyd lleol

1

Problem

Mae gan Gymru rai o’r lefelau uchaf o ddyledion, wrth i fwy na 17% o’r boblogaeth fod mewn dyled ariannol, a’r rhai mewn perygl mwyaf yw oedolion ifanc, pobl sy’n rhentu’u cartrefi, teuluoedd mawr a rhieni sengl.

Mae undebau credyd yn ei gwneud hi’n haws i bobl leol gynilo a benthyca cyllid rhad. Maen nhw’n sefydliadau lleol allweddol sy’n cynnal teuluoedd a chymunedau cryfion. Pan fyddwch chi’n buddsoddi yn eich undeb credyd lleol, byddwch chi’n gwybod mai eich cymdogion neu gydweithwyr sy’n elwa.

2

Simple Change

Gall cyrff cyhoeddus helpu drwy annog eu staff eu hunain i ymuno â’u hundeb credyd lleol – gan gynnig cyfleusterau didynnu er mwyn galluogi pobl i gynilo’n uniongyrchol a rheolaidd. Gall cyrff cyhoeddus hefyd annog trigolion lleol ac, yn gynyddol, fusnesau bach iawn, i ymuno ag undebau credyd lleol. Gallwch hefyd archwilio ffyrdd o gynnig pwyntiau casglu undebau credyd ble mae llawer o bobl yn tramwyo.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Cymru lewyrchus

Cymru lewyrchus,

You have earned...

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas