#35

Darparu ‘llwybrau cerdded’ drwy eich gwasanaethau ar gyfer eich staff (yn enwedig y rheiny mewn safleoedd gwneud penderfyniadau) ac arweinwyr llywodraethiant

1

Problem

Yn aml ceir dadgysylltiad rhwng uwch-reolwyr o fewn sefydliad a’r rheiny ar y rheng flaen sy’n ymwneud â rhedeg gwasanaethau beunyddiol. Gall greu rhwystr sylweddol i uwch-reolwyr o ran deall go iawn pa welliannau allai fod angen eu gwneud i wella darpariaeth o wasanaethau.

2

Newid Syml

Gall cynnig mentrau ‘llwybrau cerdded’ i’r rheiny mewn rolau gwneud penderfyniadau helpu staff hŷn i gydymdeimlo â’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau a gweld ble gellir gwneud newidiadau, tra ar yr un pryd ddeall yr amodau sy’n wynebu staff rheng flaen.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)