#46

Rhoi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd gwirfoddoli yn lleol

1

Problem

Amcangyfrifir fod gwerth blynyddol gwirfoddoli ffurfiol ac anffurfiol yn y DU yn £45.1 biliwn. Mae datgloi amser, ewyllys da a sgiliau mewn cymunedau’n flaenoriaeth i gyrff cyhoeddus ledled Cymru. Mae gwneud gwirfoddoli’n haws yn rhan allweddol o hyn.

2

Newid Syml

Dylai cyrff cyhoeddus edrych sut y maen nhw’n gweithio gyda chanolfannau gwirfoddoli sy’n bodoli eisoes – fe’u cynhelir yn aml gan Gynghorau Gwirfoddol Cymunedol. Gallant helpu i godi proffil cyfleoedd i wirfoddoli, recriwtio gwirfoddolwyr a’u paru â phrosiectau lleol, a dathlu’r cyfraniad y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud yn ein cymunedau.

Resources

More Information about: Rhoi cyhoeddusrwydd i gyfleoedd gwirfoddoli yn lleol

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)