#4

Cyhoeddi a dadansoddi data am y dull y byddwch chi’n caffael nwyddau a gwasanaethau

1

Problem

Awgryma adroddiad diweddar gan FSB fod y nifer o fusnesau bychain sy’n gweithio i’r sector gyhoeddus wedi gostwng i 23%

2

Newid Syml

Drwy gyhoeddi, ac yna ddadansoddi eich data, gallwch weld ble mae eich arian yn mynd, a pha mor bell, a thracio’r effaith y mae eich gwaith yn ei gael. Gallwch edrych wedyn ar sut y gellid ei wario’n wahanol er mwyn gwneud yn fawr o noddau llesiant lleol, a gwella’r amgylchedd, a llesiant amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd eich ardal.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru lewyrchus

Cymru lewyrchus,

You have earned...

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang