#38

Cyhoeddi data ar nodweddion a warchodir a graddau cyflog yn y gweithlu, gan gynnwys y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

1

Problem

Mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus Cymru adrodd ar ddemograffeg eu gweithlu, ond nid ar y berthynas rhwng nodweddion a warchodir a chyflog yn yr un ffordd y mae gofyn i sefydliadau eraill ei wneud. Er enghraifft mae gan GIG Lloegr Safon Cydraddoldeb Hil i’r gweithlu. Mae cael gweithlu cynrychioliadol yn gwneud mwy o synnwyr moesol, cyfreithiol ac ariannol, gan sicrhau fod ansawdd gofal a gwasanaethau’n uwch.

2

Newid Syml

Drwy gyhoeddi data ar nodweddion a warchodir a graddau cyflog, gallwch adnabod unrhyw broblemau a gweithredu i wneud gwelliannau.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)