#66

Adolygu eich agwedd at ffoaduriaid a cheiswyr lloches a chwarae eich rhan wrth beri i Gymru ddod yn Genedl Loches

1

Problem

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn disgrifio newid hinsawdd fel ‘ymysg y bygythiad mwyaf i iechyd yn yr 21ain ganrif’, gydag effaith gynyddol ar ein gallu i reoli clefydau, ymfudo, cyflenwadau dŵr glân ac anghyfartaledd amlwg rhwng y rhywiau ac o fewn cymdeithas, wrth i’r sefyllfa waethygu. Mae cenedl gyfrifol yn fydeang yn croesawu’i chyfran deg o ffoaduriaid a allai fod wedi cael eu dadleoli oherwydd newid hinsawdd neu ryfel.

2

Newid Syml

Drwy weithio mewn partneriaeth ag eraill o bob ffydd a chefndir, gallwch greu dyfodol heddychlon. Dylai eich polisïau gynnwys gweithredu ar gyfer: cynyddu ymwybyddiaeth o faterion ffoaduriaid a cheiswyr lloches, a darparu cefnogaeth i geiswyr lloches integreiddio yn eich ardal.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu,

You have earned...

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da