#23

Adolygu eich polisïau i sicrhau eich bod chi’n gwneud yn fawr o gyfleoedd i wella iechyd a llesiant eich cyflogai.

1

Problem

Mae gwaith yn ffurfio rhan fawr o fywydau’r rhan fwyaf ohonom. Mae llawer ohonom yn gweld mwy ar ein cyflogwyr nag ar ein teuluoedd ein hunain, ac i eraill, sy’n gweithio yn y cartref yn arferol, mae’r diffyg ymwneud beunyddiol â chydweithwyr yn gallu arwain at deimlo’n ynysig. Y naill ffordd neu’r llall, gall gwaith gael dylanwad enfawr dros ein iechyd a’n llesiant.

2

Newid Syml

Drwy adolygu eich polisïau’n rheolaidd a gofyn am adborth gan gyflogeion, gallwch sicrhau eich bod chi’n gwella iechyd a llesiant eich staff.

Mae cael cyflogydd sydd o ddifri yn gwerthfawrogi eich iechyd a’ch llesiant yn y gwaith a thu allan i’r gwaith yn medru gwneud gwahaniaeth enfawr. Pan gychwynnwyd Admiral, bwriad y cwmni oedd darparu gweithle iach a bywyd gwaith cytbwys i’r holl staff.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)