Newid Syml #40

Gosod targedau ar gyfer cadw merched sy’n dychwelyd o absenoldeb mamolaeth

1

Problem

dengys ystadegau gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol fod 77% o famau newydd a mamau beichiog yn adrodd am brofiadau negyddol neu wahaniaethol yn ystod beichiogrwydd, absenoldeb mamolaeth neu wrth ddychwelyd i’r gwaith, er bod beichiogrwydd ac absenoldeb mamolaeth yn nodweddion a warchodir sy’n dod o dan y Ddeddf Gydraddoldeb.

2

Newid Syml

Drwy osod targedau ar gyfer cyfraddau cadw, gallwch chi sicrhau eich bod yn gweithredu mewn ffordd sy’n hybu eich sefydliad fel gweithle teulu-gyfeillgar, gan ddymchwel rhwystrau i ddatblygu gyrfa a dangos eich ymrwymiad i amrywiaeth a chydraddoldeb ar sail rhyw.

Astudiaeth Achos

Pwy sy’n gwneud hyn?

Astudiaeth achos

Mae Sarah Rees yn fam i ddau o blant, yn flogiwr ac yn arweinydd Plaid Cydraddoldeb Merched Cymru. Mae hi hefyd yn un o’r 54,000 a gollodd eu swydd neu a wahaniaethwyd yn eu herbyn am fod ganddynt blant.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)