#40

Gosod targedau ar gyfer cadw merched sy’n dychwelyd o absenoldeb mamolaeth

1

Problem

dengys ystadegau gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol fod 77% o famau newydd a mamau beichiog yn adrodd am brofiadau negyddol neu wahaniaethol yn ystod beichiogrwydd, absenoldeb mamolaeth neu wrth ddychwelyd i’r gwaith, er bod beichiogrwydd ac absenoldeb mamolaeth yn nodweddion a warchodir sy’n dod o dan y Ddeddf Gydraddoldeb.

2

Newid Syml

Drwy osod targedau ar gyfer cyfraddau cadw, gallwch chi sicrhau eich bod yn gweithredu mewn ffordd sy’n hybu eich sefydliad fel gweithle teulu-gyfeillgar, gan ddymchwel rhwystrau i ddatblygu gyrfa a dangos eich ymrwymiad i amrywiaeth a chydraddoldeb ar sail rhyw.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)