#59

Cefnogi a hybu’r Cynllun Noson Allan

1

Problem

Gall diffyg gofod theatr, cyllid a / neu fynediad i gysylltiadau trafnidiaeth osod rhwystrau i atal pobl rhag cael mynediad i weithgareddau celfyddydol proffesiynol, yn arbennig mewn cymunedau llai a rhai mwy gwledig. Mae Noson Allan yn gynllun a redir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, syn helpu grwpiau cymunedol lleol i gynnal perfformiadau proffesiynol byw mewn lleoedd cymunedol, heb orfod mynd i berygl ariannol. Llynedd llwyfannodd 319 grŵp hybu gwahanol 511 perfformiad ledled Cymru drwy gyfrwng cynllun Noson Allan.

2

Newid Syml

Drwy gefnogi a hybu cynllun Noson Allan, byddwch chi’n helpu cymunedau llai i gael mynediad i’r celfyddydau a mwynhau manteision diwylliannol a chymunedol ehangach a gynigir gan y cynllun.Astudiaeth achos

Noson Allan

Mae cynllun Cyngor Celfyddydau Cymru ‘Noson Allan’ yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol i helpu grwpiau o wirfoddolwyr hyd a lled Cymru i ddwyn y celfyddydau i ganol eu cymunedau. Gall grwpiau cymunedol ddewis o ystod eang o berfformwyr proffesiynol a’u gosod mewn cymunedau neu neuaddau pentref a lleoliadau anhraddodiadol eraill hyd a lled y wlad.

Resources

More Information about: Cefnogi a hybu’r Cynllun Noson Allan

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu,

You have earned...

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)