Newid Syml #1

Cefnogi busnesau bach a chanolig (SMEau), busnesau cymdeithasol a chydweithredol i gydweithio i geisio ar y cyd am gytundebau

1

Problem

Dengys ymchwil FSB fod rheolau caffael yn cael eu gweld fel y prif rwystr rheoliadol i fusnesau sy’n gweithio mewn cadwyni cyflenwi, gyda hyd at 64% yn dweud ei fod wedi arwain at leihad mewn elw. Un o’r prif heriau i SMEau yw maint cytundebau’r sector gyhoeddus.

2

Newid Syml

Drwy annog SMEau i gydweithio a dod ynghyd drwy gyfrwng polisi ceisio ar y cyd, byddwch chi’n helpu i gynyddu amrywiaeth y busnesau sy’n gwneud cais am waith, gan sicrhau fod arian sector gyhoeddus yn cael ei wario’n lleol ac mewn ffordd sy’n cefnogi SMEau a busnesau cymdeithasol.

Astudiaeth Achos

Pwy sy’n gwneud hyn?

Purple Shoots

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru lewyrchus

Cymru lewyrchus,

You have earned...

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang

Copy link
Powered by Social Snap