#1

Cefnogi busnesau bach a chanolig (SMEau), busnesau cymdeithasol a chydweithredol i gydweithio i geisio ar y cyd am gytundebau

1

Problem

Dengys ymchwil FSB fod rheolau caffael yn cael eu gweld fel y prif rwystr rheoliadol i fusnesau sy’n gweithio mewn cadwyni cyflenwi, gyda hyd at 64% yn dweud ei fod wedi arwain at leihad mewn elw. Un o’r prif heriau i SMEau yw maint cytundebau’r sector gyhoeddus.

2

Newid Syml

Drwy annog SMEau i gydweithio a dod ynghyd drwy gyfrwng polisi ceisio ar y cyd, byddwch chi’n helpu i gynyddu amrywiaeth y busnesau sy’n gwneud cais am waith, gan sicrhau fod arian sector gyhoeddus yn cael ei wario’n lleol ac mewn ffordd sy’n cefnogi SMEau a busnesau cymdeithasol.

Purple Shoots

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru lewyrchus

Cymru lewyrchus,

You have earned...

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang