#71

Mynd â chyfleoedd ymwneud at y bobl, yn hytrach na disgwyl iddyn nhw ddod atoch chi

1

Problem

Mae sawl sefydliad yn cael trafferth denu pobl leol i fynychu ‘digwyddiadau ymgynghori’ am ei bod hi’n her dod o hyd i leoliadau a threfniadau sy’n cyd-fynd â bywydau ac ymrwymiadau amrywiol pobl.

2

Newid Syml

Dull amgen o weithredu yw mynd â gweithgareddau ymwneud i ardaloedd ble mae llawer o dramwy – lleoedd y bydd pobl yn mynd fel rhan o’u harferion beunyddiol, fel ysgolion, siopau, llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden. Mae hyn yn tynnu rhwystrau rhag ymwneud ac yn sicrhau fod sgwrs naturiol ac ymgysylltiol yn digwydd.

Resources

More Information about: Mynd â chyfleoedd ymwneud at y bobl, yn hytrach na disgwyl iddyn nhw ddod atoch chi

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Ymgyfraniad

You have earned...

Ymgyfraniad

Cymru lewyrchus

Cymru lewyrchus,

You have earned...

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da