#63

Gwneud un peth o blaid addysg fydeang fel ymwneud â Diwrnod Troi’n Wyrdd neu Awr y Ddaear

1

Problem

Mae’r Cenhedloedd Unedig wedi ein rhybuddio fod gennym 12 mlynedd i gyfyngu ar drychineb newid hinsawdd. Drwy ddarparu cyfleoedd i bawb ddysgu am y byd, gan gynnwys ein hadnoddau naturiol gwerthfawr, masnach, democratiaeth a newid hinsawdd, gallwn sicrhau ein bod ni ond yn defnyddio ein cyfran deg o holl adnoddau’r byd ac yn chwarae ein rhan.

2

Newid Syml

Drwy annog ymddygiad cynaliadwy ac ymgysylltu dinasyddol, byddwch chi hefyd yn helpu i leihau effaith newid hinsawdd ac yn cyfrannu at y Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGau)

Astudiaeth Achos

Fe wnaethon ni ofyn i genedlaethau’r dyfodol wneud addewid i’r blaned ar gyfer Awr y Ddaear, a dyma oedd ganddyn nhw i’w ddweud…

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da