#75

Hyfforddi staff perthnasol mewn egwyddorion ac arferion ymwneud cyhoeddus

1

Problem

Dylai staff sy’n gweithio ar draws sefydliadau ystyried barn pobl a’u profiadau byw o wasanaethau

2

Newid Syml

Drwy hyfforddi staff perthnasol ar egwyddorion ac arferion ymwneud cyhoeddus, rydych chi’n sicrhau fod gan staff y sgiliau a’r ddealltwriaeth hanfodol i ymwneud yn effeithlon â’r cyhoedd, gan sicrhau fod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru’n adlewyrchi’r hyn sy’n bwysig i’r cyhoedd a’u hanghenion yn hytrach n’r yn y gallem ni ystyried yn draddodiadol fel yr hyn sy’n gweithio orau.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Ymgyfraniad

You have earned...

Ymgyfraniad

Cymru lewyrchus

Cymru lewyrchus,

You have earned...

Cymru lewyrchus

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas