Gweinyddwr(wyr) Cymorth Tîm

Cyflog £20,500 yn codi’n flynyddol i £23,883 y flwyddyn llawn-amser

  • 37 awr yr wythnos llawn-amser ond byddwn yn derbyn ceisiadau rhan-amser ac mae croeso i amrywiaeth o batrymau gwaith (dydd Llun hyd ddydd Gwener).
  • Gallwn eich cynorthwyo i weithio eich oriau’n hyblyg i gadw cydbwysedd bywyd a gwaith da.
  • Mae contractau parhaol a sefydlog ar gael yn dilyn cyfnod prawf.

 

Hwn yw ni 

Mae newid celfyddyd yn y sector cyhoeddus, gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru ac amddiffyn buddiannau Cenedlaethau’r Dyfodol, i gyd yn dod o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’i thîm yn rhoi cyngor i’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill ar gyflawni’r Ddeddf ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac asesu ac adrodd ar y modd y maent yn cyflawni hyn. Rydyn ni’n swyddfa brysur iawn, ac rydyn ni’n derbyn cannoedd o geisiadau bob blwyddyn.

Rydym yn gwerthfawrogi gwahaniaeth. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o Gymru ac rydym yn gweithredu polisi Gweithio Unrhyw Le Unrhyw Bryd.

Cynllun Cyfweld Gwarantedig: Rydym yn cydnabod y gallai ein tîm fod yn fwy amrywiol felly gweithredwch gynllun cyfweld gwarantedig ar gyfer pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd, Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl sy’n cymhwyso ac yn cwrdd â’r meini prawf swydd hanfodol. Dywedwch wrthym am eich profiad byw wrth wneud eich cais.

 

Ai chi yw hon/hwn?

Fel ein Gweinyddwr Cymorth Tîm yn ein Swyddfa, byddwch yn rhywun dymunol sy’n barod i helpu fel pwynt cyswllt cyntaf y sefydliad, dros e-bost, ar y ffôn, yn y swyddfa ac o’r pwys pennaf, byddwch yn berson y bydd cydweithwyr yn troi atoch yn fewnol.

Byddwch yn mwynhau bod yn drefnus yn eich gwaith; byddwch yn gallu dilyn prosesau ar gyfer mewngofnodi ceisiadau allanol i’n cronfa ddata CRM, gan mai chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf yn ddigidol, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Bydd eich diwrnod yn ymwneud yn bennaf â thasgau gweinyddol yn cynnwys ateb e-byst, trefnu cyfarfodydd, bwcio lleoliadau, hysbysu ymwelwyr, trefnu arlwyo, coladu, a dosbarthu papurau, mynychu cyfarfodydd, cymryd nodiadau, a phrawfddarllen ein llythyrau neu adroddiadau.

Byddwch chi’n rhywun a fydd yn dysgu gyda ni wrth i ni weithredu’n holl siarad. Rydyn ni’n sefydliad sy’n hoffi meddwl yn wahanol, cwestiynu a rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o wneud pethau, gan annog creadigrwydd a syniadau newydd. Felly, rydyn ni’n chwilio am rywun sy’n mwynhau helpu eraill gyda’u gwaith, rhywun sy’n hoffi gwella eu perfformiad a’u gwybodaeth yn barhaus ac sy’n gallu gweithio’n hyblyg ac yn annibynnol mewn ymateb i anghenion pobl arall.

Fel un sy’n siarad Cymraeg byddwch yn ein helpu i ateb ceisiadau a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn HANFODOL.

Byddwch yn rhywun â’r gallu i ysgrifennu a chyfathrebu’n dda ar lafar, a gall y bydd gennych brofiad o weithio mewn swyddfa neu ddelio â’r cyhoedd mewn rôl gwasanaeth cwsmer.

Bydd gennych agwedd bositif tuag at gynorthwyo eraill, byddwch yn dda am siarad â phobl a chyfranogi mewn gweithgareddau tîm.

Byddwch yn gallu talu sylw i fanylion a dilyn prosesau sefydledig tra’n medru awgrymu gwelliannau yn ôl y galw.

Byddwch yn gallu dangos sgiliau TGCh a sgiliau trefnu.

Byddwch yn hapus i weithio ar eich liwt eich hunan pan na fydd eich cydweithwyr yn y swyddfa.

Mae hwn yn gyfle cyffrous a bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu

 

Beth nesa?

 

Mae’r hysbyseb hon yn parhau.