Cefnogwr Cyfathrebu Effaith

Cyflog £32,525 – £40,565 pro rata yn ddibynnol ar brofiad – tymor penodol 5 mis (Tachwedd 21 – Mawrth 22, 0.6FTE 3 diwrnod yr wythnos)

 

Y dyddiad cau ar gyfer yr hysbyseb hon yw: Dydd Gwener 29 Hydref 2021.

Dyddiadau ar gyfer cyfweliad: wythnos yn cychwyn 8 Tachwedd 2021.

 

Dyma ni

Mae newid diwylliant yn y sector cyhoeddus, gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a gwarchod buddiannau Cenedlaethau’r Dyfodol, oll yn dod o fewn cylch gwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’i Thîm yn darparu cyngor i’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru ar gyflawni’r Ddeddf ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac asesu ac adrodd ar sut maent yn cyflawni. Rydym yn swyddfa brysur iawn, ac rydym yn derbyn cannoedd o geisiadau bob blwyddyn.

Rydym yn gwerthfawrogi gwahaniaeth. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o Gymru (neu y tu hwnt) ac rydym yn gweithredu polisi Gweithio Hyblyg Unrhyw Bryd Unrhyw Le.

Cynllun Cyfweld Gwarantedig: Rydym yn cydnabod y gallai ein tîm fod yn fwy amrywiol ac felly’n gweithredu cynllun cyfweld gwarantedig ar gyfer pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd, Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl sy’n cymhwyso ac yn cwrdd â’r meini prawf hanfodol y swydd. Dywedwch wrthym am eich profiad byw wrth wneud eich cais.

 

Ai dyma chi?

Rydym yn chwilio am unigolyn angerddol a hunan-ysgogol i ymuno â thîm CCDC a’n cynorthwyo i ddogfennu cynnydd ac effaith y ddeddf yng Nghymru, a chefnogi creu cyfres o gynhyrchion cyfathrebu ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd i gyfleu cynnydd y ddeddf, yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Mae hon yn rôl tymor penodol rhan amser rhwng Tachwedd 2021 a Mawrth 2022. Bydd y rôl hon yn gweithio’n agos gyda’r Prif Swyddog Gweithredol, tîm cyfathrebu’r Comisiynydd ac aelodau o dîm Ysgogi Newid y Comisiynydd, gan gynnwys y Gwneuthurwr Rhyngwladol Partneriaethau a Rhwydweithiau.

Byddwch yn ymuno â thîm sy’n gwerthfawrogi gwneud penderfyniadau cynhwysol ac arweinyddiaeth ar y cyd. Byddwch yn onest ac yn glir gyda phobl ac yn gallu ennyn ymddiriedaeth a hyder gyda’r bobl a’r partneriaid rydych chi’n gweithio gyda nhw ac yn gweithio iddyn nhw.

Byddwch yn rhywun sydd â gwybodaeth dda o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a dealltwriaeth o’r hyn y mae’n ceisio ei gyflawni.

Bydd gennych feddylfryd dadansoddol, rhywun sy’n mwynhau ymchwil wrth ddesg ac sy’n gallu troi theori yn enghreifftiau ymarferol, trosglwyddadwy a gwneud syniadau cymhleth yn hawdd eu deall i wahanol gynulleidfaoedd.

Rydych chi’n ysgrifennu’n dda, gyda chreadigrwydd a chywirdeb, a gallwch chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau ysgrifennu.

Byddwch yn gallu cyfleu cysyniadau anodd yn gynhyrchion hawdd eu deall ar gyfer cynulleidfaoedd anarbenigol.

Byddwch yn gallu drafftio deunyddiau credadwy, cadarn a hygyrch i gefnogi ein hymdrechion cyfathrebu.

 

Beth nesaf: