Teitl y rôl: Pennaeth Cyllid / Ysgogwr Newid Arweiniol Cyllid

Cyflog – £49, 273 i 53, 466 y flwyddyn (pro rata) yn ddibynnol ar brofiad. Contract parhaol (0.6FTE 3 diwrnod yr wythnos)

 

Y dyddiad cau ar gyfer yr hysbyseb hon yw: Canol dydd 17 Mawrth 2022.

 

Dyma ni

Mae newid diwylliant yn y sector cyhoeddus, gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a gwarchod buddiannau Cenedlaethau’r Dyfodol, oll yn dod o fewn cylch gwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’i Thîm yn darparu cyngor i’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru ar gyflawni’r Ddeddf ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac asesu ac adrodd ar sut maent yn cyflawni. Rydym yn swyddfa brysur iawn, ac rydym yn derbyn cannoedd o geisiadau bob blwyddyn.

Rydym yn gwerthfawrogi gwahaniaeth. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o Gymru (neu y tu hwnt) ac rydym yn gweithredu polisi Gweithio Hyblyg Unrhyw bryd.

Cynllun Cyfweld Gwarantedig: Rydym yn cydnabod y gallai ein tîm fod yn fwy amrywiol felly rydym yn gweithredu cynllun cyfweld gwarantedig ar gyfer pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd, Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl sy’n cymhwyso ac sy’n cwrdd â’r meini prawf swydd hanfodol. Dywedwch wrthym am eich profiad byw wrth wneud eich cais ac a hoffech chi ddefnyddio’r Cynllun

 

Ai chi yw’r un?

Rydym yn chwilio am unigolyn a all ddarparu arweinyddiaeth ysbrydoledig ac arloesol i swyddogaeth cyllid ein sefydliad ac rydym yn chwilio am rywun sydd â’r gwerthoedd cywir, gweledigaeth strategol, hygrededd deallusol a phragmatiaeth, yn ogystal â dangos rhagoriaeth ariannol a phobl ac ymrwymiad i newid parhaus a gwella gwasanaeth.

Bydd y rôl hon yn gweithio’n agos gyda’r Prif Swyddog Gweithredol, yr Uwch Dîm Rheoli ac yn arweinydd allweddol ar gyfer y Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd (ARAC).

Byddwch hefyd â chysylltiad da ac yn deall sut i arwain yn llwyddiannus trwy esiampl a dylanwadu ar randdeiliaid i sicrhau newid yn y sector cyhoeddus. Byddwch yn fedrus wrth ddylanwadu ar y sefydliad yn fewnol i’n helpu i gerdded y Ddeddf a defnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth o’r dirwedd gyllid i gefnogi cyrff cyhoeddus i drawsnewid eu harferion mewn ffordd sy’n cymeradwyo dull y Comisiynydd o fod yn ymarferol, siarad yn blaen ac yn heriol ac adeiladol.

Byddwch yn ymuno â thîm sy’n gwerthfawrogi gwneud penderfyniadau cynhwysol ac arweinyddiaeth ar y cyd. Byddwch yn onest ac yn syml ac yn gallu creu ymddiriedaeth a hyder gyda’r bobl a’r partneriaid rydych chi’n gweithio gyda nhw ac yn gweithio iddyn nhw.

Byddwch yn rhywun sydd â gwybodaeth dda o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a dealltwriaeth o’r hyn y mae’n ceisio ei gyflawni.

 

Er mwyn llwyddo yn y rôl hon, mae angen i chi:

 

  • Fod yn fodel rôl ysbrydoledig ar gyfer arweinyddiaeth dosturiol a chydweithredol,
  • Fod â dealltwriaeth ddatblygedig o sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn llywio meddwl yn y dyfodol ynghylch rheolaeth ariannol, cyllidebu a risg gorfforaethol
  • Feddu ar gymhwyster ac aelodaeth cyllid proffesiynol perthnasol (ACCA, ICAEW, CIPFA)
  • Feddu ar brofiad sylweddol o weithio mewn rôl Cyllid ar lefel uwch
  • Feddu ar brofiad blaenorol o weithio mewn partneriaeth o fewn neu ar draws sefydliadau a sectorau, gan adeiladu perthnasoedd gwaith cryf a phwrpasol (mewn swyddogaeth gyflogedig neu wirfoddol)

 

Fel Tîm rydym yn mynd at ein gwaith yn ddi-ofn, yn dysgu’n gyflym, ac yn gwella’n gyson. Rydyn ni’n hoffi meddwl yn wahanol, cwestiynu a rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o wneud pethau. Rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu gweithio gydag ystwythder, sy’n hoffi gwella eu perfformiad a’u gwybodaeth yn barhaus, gan addasu eu rôl a’u pwrpas mewn ymateb i anghenion y tîm.

 

Mae gennym weledigaeth hirdymor ar gyfer Cymru ac rydym yn ymatebol i’r amgylchedd gwleidyddol, gan addasu ein gwaith lle bo angen i gyflawni’r canlyniadau gorau. Byddwch yn gyffyrddus ag ychydig o aflonyddwch, ond os gwnewch eich gwaith gorau mewn ffordd strwythuredig a chyflym iawn, nid dyma’r amgylchedd iawn i chi.

Eich cyfrifoldebau craidd:

  • Ar ran y Comisiynydd yn ei rôl fel Swyddog Cyfrifyddu, byddwch yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio’n llawn â gofynion statudol a bod rheolaeth ariannol gref ac effeithiol wedi’i hymgorffori ledled y sefydliad wrth gerdded sgwrs Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
  • Monitro ac adolygu gwybodaeth ariannol a gyflwynir i’r Comisiynydd ac i Lywodraeth Cymru yn rheolaidd gan sicrhau bod mecanweithiau monitro ac adolygu cyfrifyddu ariannol tryloyw yn cael eu gweithredu.
  • Arwain ar ddarparu rheolaeth ariannol gorfforaethol gan sicrhau stiwardiaeth effeithlon ac effeithiol y gyllideb oddeutu £1.6 miliwn yn unol ag egwyddorion gwerth am arian.
  • Cerdded y sgwrs a chadw’r egwyddor Datblygu Cynaliadwy a’r pum ffordd o weithio wrth wraidd popeth a wnawn.
  • Arddangos dull entrepreneuraidd sy’n addas ar gyfer sector cyhoeddus Cymru i nodi a dilyn yr holl ffynonellau cyllid ychwanegol neu adnoddau eraill fel y bo’n briodol, a gweithio’n agos gyda phartneriaid allanol i sicrhau’r effaith fwyaf posibl i’r ffordd y mae cyllidebau’n cael eu strwythuro, eu dyrannu a’u gwario.

Beth nesaf: