• Gwnawn! Rydym yn eithriadol o falch o’n Polisi Gweithio Unrhyw Bryd Unrhyw Lle ac rydym yn annog pawb i ddewis ble a sut maent yn gweithio orau. Rydyn ni’n dod at ein gilydd yn bersonol i gydweithio, dathlu llwyddiant ac ar gyfer yr eiliadau hynny sy’n wirioneddol bwysig i fondio tîm ond rydyn ni’n ymddiried yn ein tîm i benderfynu ar yr amgylchedd sy’n gweithio orau iddyn nhw.

  Mae’r rhan fwyaf o’n tîm yn dewis gweithio gartref am dros hanner eu hwythnos waith gyda llawer yn dod i’n gofod cyfunol unwaith neu ddwywaith. I rai sy’n byw mewn rhannau eraill o’r DU a thu hwnt, maen nhw fwy neu lai yn gweithio o bell drwy’r amser ac yn ymuno â ni o bryd i’w gilydd ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol allweddol.

  Mae gwaith o bell yn dueddol o gael ei ffafrio gan aelodau tîm sefydledig sy’n adnabod ein swyddfa o’r tu allan, yn gyfforddus yn eu rôl ac eisiau cydbwyso gwaith â chyfrifoldebau teuluol neu rwymedigaethau personol eraill. I’r rhai sydd newydd ddechrau eu gyrfaoedd neu sy’n newydd iawn i’r swyddfa, yn aml gall fod yn ddefnyddiol bod o gwmpas aelodau’r tîm mewn amgylchedd corfforol er mwyn osgoi arwahanrwydd a’r syniad o ‘allan o olwg allan o feddwl’. Ar gyfer hyn, rydym yn defnyddio’r Tramshed sydd ychydig y tu allan i ganol dinas Caerdydd.

  Yr hyn sy’n bwysig i ni yw creu profiad cadarnhaol a pharch yn fwriadol ein bod ni’n oedolion, gan gefnogi dewis personol a’ch annog yn ymwybodol i ddewis eich dewis personol eich hun lle bynnag rydych chi’n teimlo’n fwyaf cynhyrchiol a chreadigol.

 • Yma yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, mae gennym ddyhead diwrnod gwaith chwe awr ac rydym wedi bod yn treialu hyn ers bron i ddwy flynedd. Nid newid cytundebol mo hwn ond ystum ewyllys da i gydnabod ffyrdd callach o weithio a bod ein cyflawniadau yn seiliedig ar allbynnau.

  Yr hyn y mae hynny’n ei olygu yw ein bod yn annog pawb i weithio wythnos waith fyrrach. Ar gyfer ein cydweithwyr rhan-amser, mae hyn yn golygu gostyngiad cymesur yn yr amser rydym yn disgwyl i chi weithio.

   

  Felly, os ydych chi’n rhan-amser ac wedi’ch contractio i weithio 30 awr yr wythnos, gyda’n nodau Wythnos Waith Byrrach, byddech chi’n gweithio tua 24 awr yr wythnos (chwe awr y dydd) heb golli unrhyw dâl.

  Nawr, fe fydd yna adegau pan na fydd hyn bob amser yn gyraeddadwy yn seiliedig ar yr hyn sydd ymlaen a beth sydd i ddod ond fel dyhead eang, mae’n rhywbeth rydyn ni’n wirioneddol angerddol amdano sy’n adlewyrchu natur newidiol gwaith a’n harwyddair ‘caru gwaith, cael bywyd!’

 • Rhoddir Codwr Hwyl i bawb yn y tîm pan fyddant yn ymuno. Mae Codwr Hwyl yn rhywun a fydd yn edrych allan amdanoch chi, yn eich cefnogi, yn eich hyfforddi ac yn gallu eich helpu i nodi eich anghenion datblygiadol. Bydd eich Codwr Hwyl yn eich helpu i ddatrys problemau ac yn rhoi adborth i chi ar eich perfformiad gyda’ch Rheolwyr Cyflawni.

 • Mae’n bwysig adolygu’r disgrifiad swydd yn drylwyr cyn cyflwyno’ch cais. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi cyfrifoldebau’r rôl a’r gofynion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus. Treuliwch ychydig funudau yn myfyrio ar y gofynion hynny a phenderfynwch a yw eich profiad blaenorol yn berthnasol. Os ydych chi’n credu y bydd eich profiad a’ch sgiliau blaenorol yn gaffaeliad i’n tîm, byddem wrth ein bodd pe baech yn ymgeisio! Os nad yw’r swydd yn ffitio’n iawn, efallai y byddai’n well aros am swyddi sydd wedi’u gosod yn y dyfodol.

   

  Peidiwch â dweud wrthym beth wnaethoch chi yn unig, dywedwch wrthym pam yr oedd yn bwysig.

   

  Mae llawer o ymgeiswyr yn rhestru eu sgiliau, ond ychydig yn rhestru eu cyflawniadau – a dyna’r hyn yr ydym am ei weld! Meddyliwch am gyfrifoldebau’r swydd rydych chi’n gwneud cais amdani. Nawr, ystyriwch sut y gwnaethoch chi ychwanegu gwerth wrth wneud yr un pethau (neu bethau tebyg!) i’ch cyflogwr blaenorol neu mewn rhannau eraill o’ch bywyd, boed hynny fel gwirfoddoli neu fel rhan o’ch profiadau bywyd bob dydd. Beth wnaethoch chi ei gyflawni? Sut helpodd y sefydliad? A wnaethoch chi arwain ymdrech ar gyfer prosiect mawr? Gwella proses? Ennill gwobr diwydiant? Rydyn ni wrth ein bodd yn siarad am effaith, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n rhannu unrhyw fetrigau penodol sy’n tynnu sylw at eich llwyddiant!

 • Mae ein proses yn amrywio yn dibynnu ar ba rôl rydych chi wedi gwneud cais amdani. Fel arfer byddwn yn cyfarfod â chi fel panel o ddau neu dri. Gallai hyn fod yn rhithwir, neu’n bersonol a byddwn yn gofyn cwestiynau i chi am eich profiadau gwaith perthnasol, eich sgiliau a’ch dyheadau gyrfa yn y dyfodol.

   

  Weithiau mae’n bosibl y bydd gweithgareddau bywyd go iawn dan sylw fel ymarferion ysgrifenedig neu baratoi cyflwyniad ac rydym yn aml yn defnyddio Colourworks Insights Discovery sy’n arf datblygu personol a thîm i ddeall eich arddull gweithio a’ch cryfderau allweddol.

   

  Peidiwch ag ofni, byddwch yn cael digon o rybudd am unrhyw beth a ddisgwylir gennych ac mae ein Tîm Pobl a Diwylliant wrth law i helpu gydag unrhyw gwestiynau bob cam o’r ffordd. Dewch yn barod gydag ychydig o gwestiynau i ni, rydym bob amser yn gadael amser ar y diwedd i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am y rôl, ein tîm a’n diwylliant.

  A chofiwch, mae cyfweliadau’n ddwy ffordd felly mae’n gymaint o gyfle i chi ddeall a ydyn ni’n iawn i chi, ag yr ydych chi i ni.

 • Fel arfer, bydd yr arweinydd recriwtio, gydag aelod arall o’r tîm. Byddwn yn aml iawn yn cael ein cefnogi gan bartner allanol sydd ag arbenigedd technegol arbenigol neu brofiad byw er mwyn sicrhau bod ein dull o weithredu’n grwn, yn wrthrychol ac yn gytbwys.

 • Ein nod yw rhoi adborth ar ôl digwyddiad dethol o fewn wythnos fel rheol gyffredinol. Rydym yn cydnabod bod llawer o waith paratoi yn mynd i mewn i gynllunio cyfweliadau a bod unigolion yn cymryd amser allan o’u hamserlenni prysur. Gwnawn ein gorau i roi profiad o’r radd flaenaf a chyfathrebu â chi’n rheolaidd ar hyd y daith recriwtio gyfan. Rydym bob amser yn awyddus i glywed sut y gallwn wella hefyd, felly rhowch wybod i ni os credwch y gallwn wella’r ffordd yr ydym yn gwneud pethau.