Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae ein swyddfa hefyd wedi cynnal sawl cyfarfod rhyngwladol a mynychu nifer o gynadleddau rhyngwladol. Ymysg y rhain mae’r Athro Jonathan Boston, Olivier Cadic (Seneddwr yn Llywodraeth Ffrainc), Peter McKinlay (Melin Drafod Llywodraeth Leol Seland Newydd), dirprwyaeth o Feiri o China, Mark Ruskell (ASA Plaid Werdd yr Alban) a diplomyddion o’r Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad.

Ym mis Mai 2018, ysgrifennodd yr Athro Michael Moore (Awstralia) erthygl ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Cyfarfu’r Cyfarwyddwr â’r Athro Murray mewn cyfarfod o’r Cyngor Inter-Action yng Nghaeredin.  

The office of the Future Generations Commissioner for Wales
The office of the Future Generations Commissioner for Wales
Sophie Howe speaking to a group
“… heb weledigaeth, heb ysbrydoliaeth, a heb uchelgais, bydd ein methiant i reoli’r presennol yn costio’r dyfodol i ni. Mae wedi cael ei wneud. Mae’n gallu cael ei wneud. Mae’r Cymry wedi cymryd y cam. Gall ACT wneud dewis tebyg. Dangosodd asesiadau effaith amgylcheddol fod modd ei wneud yn Awstralia. Nawr, dyma’r adeg i geisio cyflawni cynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyfiawn.” Yr Athro Michael Moore | cyn-aelod o Gynulliad Deddfwriaethol Tiriogaeth Ganolog Awstralia, a gweinidog annibynnol dros iechyd yn llywodraeth Carnell.
“Mae’r ddeddfwriaeth (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol) yn eithriadol o ran ei ehangder, cymaint mae’n ymdrin ag ef, a’i huchelgais. Does dim byd sydd wir yn debyg iddi yn unman arall yn y byd ar hyn o bryd. Er bod elfennau ohoni mewn sawl awdurdod. Rwyf yn llawn o edmygedd am yr holl waith a wnaed gan y Comisiwn mewn cyfnod byr iawn o amser er mwyn rhoi mynegiant i’r ddeddfwriaeth ac i beri iddi weithio. Ymddengys i mi fod y Comisiynydd, Sophie Howe, wedi arwain tîm eithriadol gryf o bobl sydd, heb os, wedi gweithio’n galed dros ben, ac sydd wedi bod yn arloesol o ran sut maen nhw wedi mynd i’r afael â’r dasg o geisio rhoi mynegiant i’r Ddeddf. Mae’n debyg y byddech chi’n dweud y ‘byddai rhywun yn codi’i het’. Rwy’n sicr fod Cymru’n mynd i fod yn un o’r goleudai ar y gorwel sy’n mynd i oleuo’r ffordd a fydd yn berthnasol i lawer iawn, iawn o awdurdodau eraill.…” Yr Athro Jonathan Boston | Athro Polisi Cyhoeddus ym Mhrifysgol Victoria (Wellington, Seland Newydd
Sophie Howe with Professor Jonathan Boston
Sophie Howe with Professor Jonathan Boston
Peter McKinley
Peter McKinley at the office of the Future Generations Commissioner for Wales
“O safbwynt Seland Newydd, mae (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol) yn ddarlun eithriadol ddiddorol o broses sydd fel pe bai’n credu fod pennu a hybu llesiant yn gyfrifoldeb nid yn unig i Lywodraeth Genedlaethol ond sydd hefyd, o raid, yn ymwneud â chynghorau, cyrff cyhoeddus eraill ac, yn bwysig iawn, y gymuned ei hun. Dyma sut y dylai pethau ddigwydd yn Seland Newydd. Pan ystyriwch chi lesiant, mae’n ymwneud yn ei hanfod â phobl a chymunedau. Dyna, o’m safbwynt i, sydd mor bwysig am ddull Cymru o fynd ati. Mae gweithgaredd Cenedlaethau’r Dyfodol yma’n cynrychioli i mi enghraifft werth chweil o sut y gellir dod â llywodraeth genedlaethol, llywodraeth leol a chymunedau ynghyd i bennu beth yw’r agweddau ar lesiant sy’n bwysig, a sut i’w cael i ddwyn ffrwyth. Rwyf wedi fy nghyffroi gan yr hyn a welais ynghylch y datblygiadau hyd yn hyn.” Peter McKinlay | Cyfarwyddwr Melin Drafod Llywodraeth Leol

Yn ddiweddar, fe wnaethon ni roi araith allweddol drwy gyfrwng neges fideo i Bumed Gynhadledd Ryngwladol Seneddwyr Ifanc yn Azerbaijan, drwy wahoddiad yr Undeb Rhyng-Seneddol.

“Hoffwn ddiolch i chi o waelod calon am gymryd rhan ym Mhumed Gynhadledd Ryngwladol Seneddwyr Ifanc ar bwnc Hybu Cynaliadwyedd, Gwarchod Buddiannau Cenedlaethau’r Dyfodol a ddigwyddodd yn Baku, Azerbaijan, ar 14 a 15 Rhagfyr 2018. Roedd eich cyflwyniad craff ac ysgogol ynghylch beth y gall seneddau ac aelodau ifanc ei wneud i sefydlu a chryfhau cyrff ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn gyfraniad gwerthfawr. Fe wnaeth osod y dôn yn hirben ar gyfer dadleuon cyfoethog ac adeiladol, ac fe helpodd i roi ffurf ar drafodaethau a chasgliadau’r Gynhadledd. Roedd eich ymwneud personol chi â’r Gynhadledd yn amhrisiadwy wrth gyfrannu at ei llwyddiant ac at agenda ehangach grymuso ieuenctid seneddol. Hoffwn ddiolch i chi unwaith eto am eich cyfraniad ystyrlon at gyflawni’r amcanion sydd mor annwyl i’r ddau ohonom.” Martin Chungong | Ysgrifennydd Cyffredinol Yr Undeb Rhyng-Seneddol

Rydym ni hefyd yn hynod falch o’r gwaith a wnawn yma yn y Deyrnas Unedig i eiriol ar ran Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Byddwn ni’n annerch cynadleddau a mynychu cyfarfodydd gyda sefydliadau ac unigolion yn y DU yn fynych. Yn fwyaf nodedig, mae Sylfaenydd y Big Issue a’r Arglwydd Trawsbleidiol Yr Arglwydd John Bird wedi dangos cefnogaeth gref o blaid y ddeddfwriaeth. Yn ei araith yn ein Haraith Flynyddol y llynedd, fe atgyfnerthodd ei gefnogaeth i’r Ddeddf. Gallwch wrando ar ei araith isod.  

“… Rwyf i o’r farn fod yr hyn rydych chi’n ei wneud yng Nghymru yn un o’r newidiadau mwyaf pellgyrhaeddol a wnaed erioed. Rwyf i eisiau helpu Deddf (Llesiant) Cenedlaethau’r Dyfodol i fynd i bobman. Rwyf am ei gweld hi ar y brig. Rwyf am ei chael hi yn yr Alban, dwi am i’n ffrindiau yn Iwerddon fod yn gwneud yr un peth, rwyf am i’n cyfeillion yn Ffrainc a’r Eidal, a’r Almaen fod yn gwneud yr un peth, am fod dyled arnom i bawb, o ble bynnag y dôn nhw. Mae’r gwaith sy’n digwydd yma (yng Nghymru) gan y Comisiynydd yn llwch aur. Rhaid ei feithrin, a rhaid iddo fynd yn rhan o’r brif ffrwd…” Yr Arglwydd John Bird | Sylfaenydd y Big Issue ac Arglwydd Trawsbleidiol yn Nhŷ’r Arglwyddi

Rhaglen Arweinyddiaeth Ymwelwyr Rhyngwladol

Medi 2017: Yn ystod ymweliad y Comisiynydd â’r UDA yn 2017 (fel aelod o Raglen Arweinyddiaeth Ymwelwyr Rhyngwladol a ariannwyd gan Weinyddiaeth Dramor UDA) fe ymwelodd hi â sawl dinas a thref yn yr Unol Daleithiau.

“… Mae diddordeb mawr gyda ni yn yr holl fentrau cynaliadwyedd rydym ni wedi bod yn clywed amdanyn nhw heddiw sy’n digwydd yng Nghymru. Mae Deddf (Llesiant) Cenedlaethau’r Dyfodol yn swnio fel datblygiad cyffrous iawn, a gobeithio y gallwn ni ei efelychu yma yn Austin. Rwy’n teimlo ein bod ni’n ddinas sy’n gwneud cryn dipyn ym maes cynaliadwyedd, ond mae’r ffaith fod Cymru wedi cydnabod cenedlaethau’r dyfodol yn dangos sut y dylid sôn am pam y byddem ni’n gwneud pethau cynaliadwy, pam fod hynny’n bwysig. Rwy’n teimlo fod hyn yn wych, felly gobeithio y gallwn ni gynnal ein profiad o rannu gwybodaeth.” Lucia Athens | Prif Swyddog Cynaliadwyedd (Dinas Austin, Texas)