Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol 3.0

Er mwyn cyflawni dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, rydym wedi ymrwymo i gefnogi ac ysbrydoli arweinwyr y dyfodol Cymru.

Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn cefnogi pobl ifanc gyda chyfleoedd i ddysgu a gwella eu sgiliau arwain yng Nghymru heddiw ac yn y dyfodol.

Yn dilyn rhaglen beilot lwyddiannus yn 2019 a 2021, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol bellach wedi lansio trydedd garfan ein Hacademi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol. Lansiwyd y rhaglen ym mis Medi 2023 a bydd yn dod i ben ym mis Mawrth 2024. 

Rydym wedi recriwtio grŵp amrywiol o 34 o gyfranogwyr. Cafodd hanner y cyfranogwyr eu dewis gan eu cyflogwyr, sef noddwyr yr academi. Cafodd gweddill y cyfranogwyr eu dewis drwy ein proses recriwtio agored ledled Cymru.   

Mae’r Academi ar gyfer pobl ifanc 18-30 oed ac mae’r rhaglen yn cyfuno sesiynau rhithiol ac wyneb yn wyneb, tua 60-70 awr i gyd. Mae’r cyfranogwyr yn ymarfer ac yn gwella eu sgiliau arwain, yr ydym yn eu galw’n ‘Archbwerau’ yn y rhaglen. Maent hefyd yn dysgu arfer da o ran gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’i saith nod llesiant, yn ogystal â’r pum ffordd o weithio sydd eu hangen er mwyn cyflawni’r nodau.  

Unwaith bydd y cyfranogwyr yn graddio o’r Academi, fe’u gwahoddir i ymuno â’n Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr, lle mae tîm Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn parhau i hwyluso cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth a lle gall aelodau cyn-fyfyrwyr gyfrannu yng Nghymru ac ar draws y ffiniau, gan rannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u gweledigaeth. Mae’r Cyn-fyfyrwyr yn parhau i gefnogi ei gilydd drwy rannu arferion da o ran gweithredu nodau llesiant Cymru, a chymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau yn eu sefydliadau a’u grŵp cymunedol.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, cysylltwch â korina.tsioni@futuregenerations.wales

Darllenwch ganlyniadau’r gwerthusiadau annibynnol ar gyfer yr Academi. Mae’r canlyniadau’n dangos yr effaith sylweddol y mae’r Academi yn ei chael ar wella dealltwriaeth cyfranogwyr a’u sefydliadau o’r Ddeddf. 

Mae hefyd yn amlygu twf proffesiynol a phersonol y cyfranogwyr, sgiliau arwain y graddedigion yn ogystal â’u profiad o siarad cyhoeddus a rhwydweithio. 

Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn brofiad sy’n newid bywydau.

Mae’n gyfle i chi gryfhau eich sgiliau arwain a dysgu am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) sy’n arwain y byd.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ymuno â rhwydwaith amrywiol o bobl o bob rhan o Gymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn newid Cymru heddiw ac yn y tymor hir, cysylltwch â ni.
Derek Walker | Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Y Rhaglen

Mae’r rhaglen wyth mis yn cynnwys y cwricwlwm canlynol gyda saith maes ffocws. Maen nhw i gyd yn anelu at adeiladu gwybodaeth am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a datblygu sgiliau arweinyddiaeth. 

1. Cynefino

Sesiynau dal i fyny ar-lein a digwyddiad gosod golygfa yn eich cyflwyno i wahanol elfennau o’r rhaglen, tîm yr Academi, ac elfennau allweddol o’r rhaglen. 

2. Cyflwyniad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Comisiynydd

Trwy ddysgu am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol byddwch wedi’ch paratoi’n dda i wneud y gorau o’ch amser gyda’r Academi.  

3. Saith Nod Llesiant y Ddeddf

Sesiynau allweddol yn ymdrin â dibenion craidd Deddf LlCD a hwyluso dysgu a chwestiynau ynghylch y saith nod llesiant. 

4. Y Pum Dull o Weithio

Sesiynau allweddol i sicrhau eich bod yn gallu symud yn hyderus i elfen Cynllun Gweithredu’r rhaglen, byddwn yn deall yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol beth yw pob un o’r pum dull o weithio. 

5. Cynlluniau Gweithredu

Rhan greiddiol o raglen yr Academi yw datblygu Cynlluniau Gweithredu. 

Mae hyn yn digwydd yn ystod y rhaglen ac mae’n canolbwyntio ar gefnogi cyfranogwyr i adeiladu ar hynny a gweithredu’r dysgu a ddatblygwyd drwy’r Academi i ysgogi newid yn eu sefydliadau neu gymunedau eu hunain. Rydym yn gweithio’n agos gyda’ch rheolwyr llinell, os ydynt yn ymrwymo i wneud hynny, er mwyn creu cynllun realistig a chyraeddadwy. 

6. Pwerau Gwych

Gweithdai i uwchsgilio a datblygu hyder cyfranogwyr mew:

  • Arwain Eu Hunain ac Eraill 
  • Arwain gydag Eraill (Deall yr Hunan ac Eraill) 
  • Arwain Eich Hun (gan gynnwys Brandio Personol / gweithle hybrid / gweithio hyblyg) 
  • Arwain gydag Empathi (Deallusrwydd Emosiynol, Gwydnwch a Methu’n Dda) 
  • Arwain y Dyfodol (gan gynnwys tueddiadau’r dyfodol, ansicrwydd, data ac AI)  
  • Arwain Newid (Dylanwadu ar Eraill, Cyflwyno, Perswadio a Negodi) 

7. Graduation

Digwyddiad hwyliog, rhyngweithiol a dathliadol i ddod â phawb at ei gilydd! Cyfle i rwydweithio, byddwch yn cael cyfarfod â’ch mentoreion ac arddangos eich cynlluniau gweithredu! Ar ôl graddio byddwn yn gwahodd cyfranogwyr i ymuno â’n rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr. 

Cwrdd â’r Tîm 

Ein Noddwyr

 

Mae clywed am deithiau pobl eraill a chwrdd â’r tîm ehangach wedi dangos i mi fy mod yn gallu gwneud llawer mwy nag yr wyf yn meddwl.”
Yn falch ac ychydig yn emosiynol yn ein graddio yn yr Academi Arweinyddiaeth! Rydw i wedi gwneud ffrindiau oes, wedi cael cymaint o brofiadau ac wedi magu cymaint o hyder. Mae'r garfan yn sêr ac yn mynd i newid y byd!
Helen Atkinson | Scouts Cymru

Cofrestrwch i gael mynediad unigryw i'r holl newyddion diweddaraf, fideos newydd, blogiau a mwy yn ein cylchlythyr misol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.