Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol 3.0

Er mwyn cyflawni dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, rydym wedi ymrwymo i gefnogi ac ysbrydoli arweinwyr y dyfodol Cymru.

Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn cefnogi pobl ifanc gyda chyfleoedd i ddysgu a gwella eu sgiliau arwain yng Nghymru heddiw ac yn y dyfodol.

Gwnewch gais am yr Academi yma

Yn dilyn rhaglen beilot lwyddiannus yn 2019 a 2021, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol bellach wedi dechrau ein proses recriwtio agored ar gyfer Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol nesaf. Bydd y rhaglen yn cael ei lansio ym mis Medi am saith mis, gan ddod i ben ym mis Mawrth 2024.

Rydym yn recriwtio grŵp amrywiol o 30 o gyfranogwyr. Bydd hanner y cyfranogwyr yn cael eu recriwtio trwy sefydliadau unigol, a fydd yn cytuno i noddi’r academi trwy ffioedd nawdd. Bydd gweddill y cyfranogwyr yn cael eu dewis drwy ein rhaglen recriwtio Cymru gyfan agored.

Nodwch os gwelwch yn dda bod gennym gronfa hygyrchedd i roi cymorth i unrhyw un sydd ag anghenion gofal neu sy’n wynebu rhwystrau ariannol i gymryd rhan yn y rhaglen, felly os gwelwch yn dda, ymgeisiwch, ac os ydych chi’n cyrraedd y rhestr fer, byddwn yn trafod unrhyw faterion hygyrchedd gyda chi.

Rydym hefyd yn gweithredu Cynllun Gwarantu Cyfweliad ar gyfer pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd, Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl sy’n ymateb i bob un o’r cwestiynau yn y ffurflen gais.

Mae’r rhaglen yn cyfuno sesiynau rhithwir a sesiynau personol, tua 60-70 awr i gyd. Mae’r cyfranogwyr yn dysgu sgiliau arweinyddiaeth ac arfer da ynghylch gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’i saith nod llesiant, yn ogystal â’r pum ffordd o weithio sydd eu hangen i gyflawni’r nodau. Mae’r academi ar agor i bobl ifanc 18-30 oed.  

Unwaith y bydd y cyfranogwyr wedi graddio o’r academi fe’u gwahoddir i ymuno â rhwydwaith cyn-fyfyrwyr yr Academi, lle mae tîm Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn parhau i hwyluso cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth a lle gall aelodau cyn-fyfyrwyr barhau i gefnogi ei gilydd trwy rannu arfer da ynghylch gweithredu nodau llesiant Cymru. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni neu gymryd rhan yn yr Academi, cysylltwch â Korina.tsioni@cenedlaethaurdyfodol.cymru

Darllenwch ganlyniadau’r gwerthusiadau annibynnol ar gyfer yr Academi. Mae’r canlyniadau’n dangos yr effaith sylweddol y mae’r Academi yn ei chael ar wella dealltwriaeth cyfranogwyr a’u sefydliadau o’r Ddeddf. 

Mae hefyd yn amlygu twf proffesiynol a phersonol y cyfranogwyr, sgiliau arwain y graddedigion yn ogystal â’u profiad o siarad cyhoeddus a rhwydweithio. 

Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn brofiad sy’n newid bywydau.

Mae’n gyfle i chi gryfhau eich sgiliau arwain a dysgu am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) sy’n arwain y byd.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ymuno â rhwydwaith amrywiol o bobl o bob rhan o Gymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn newid Cymru heddiw ac yn y tymor hir, cysylltwch â ni.
Derek Walker | Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Y Rhaglen

Mae’r rhaglen wyth mis yn cynnwys y cwricwlwm canlynol gyda saith maes ffocws. Maen nhw i gyd yn anelu at adeiladu gwybodaeth am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a datblygu sgiliau arweinyddiaeth. 

1. Cynefino

Sesiynau dal i fyny ar-lein a digwyddiad gosod golygfa yn eich cyflwyno i wahanol elfennau o’r rhaglen, tîm yr Academi, ac elfennau allweddol o’r rhaglen. 

2. Cyflwyniad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Comisiynydd

Trwy ddysgu am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol byddwch wedi’ch paratoi’n dda i wneud y gorau o’ch amser gyda’r Academi.  

3. Saith Nod Llesiant y Ddeddf

Sesiynau allweddol yn ymdrin â dibenion craidd Deddf LlCD a hwyluso dysgu a chwestiynau ynghylch y saith nod llesiant. 

4. Y Pum Dull o Weithio

Sesiynau allweddol i sicrhau eich bod yn gallu symud yn hyderus i elfen Cynllun Gweithredu’r rhaglen, byddwn yn deall yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol beth yw pob un o’r pum dull o weithio. 

5. Cynlluniau Gweithredu

Rhan greiddiol o raglen yr Academi yw datblygu Cynlluniau Gweithredu. 

Mae hyn yn digwydd yn ystod y rhaglen ac mae’n canolbwyntio ar gefnogi cyfranogwyr i adeiladu ar hynny a gweithredu’r dysgu a ddatblygwyd drwy’r Academi i ysgogi newid yn eu sefydliadau neu gymunedau eu hunain. Rydym yn gweithio’n agos gyda’ch rheolwyr llinell, os ydynt yn ymrwymo i wneud hynny, er mwyn creu cynllun realistig a chyraeddadwy. 

6. Pwerau Gwych

Gweithdai i uwchsgilio a datblygu hyder cyfranogwyr mew:

  • Arwain Eu Hunain ac Eraill 
  • Arwain gydag Eraill (Deall yr Hunan ac Eraill) 
  • Arwain Eich Hun (gan gynnwys Brandio Personol / gweithle hybrid / gweithio hyblyg) 
  • Arwain gydag Empathi (Deallusrwydd Emosiynol, Gwydnwch a Methu’n Dda) 
  • Arwain y Dyfodol (gan gynnwys tueddiadau’r dyfodol, ansicrwydd, data ac AI)  
  • Arwain Newid (Dylanwadu ar Eraill, Cyflwyno, Perswadio a Negodi) 

7. Graduation

Digwyddiad hwyliog, rhyngweithiol a dathliadol i ddod â phawb at ei gilydd! Cyfle i rwydweithio, byddwch yn cael cyfarfod â’ch mentoreion ac arddangos eich cynlluniau gweithredu! Ar ôl graddio byddwn yn gwahodd cyfranogwyr i ymuno â’n rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr. 

Cwrdd â’r Tîm 

Partneriaid Cyflenwi

Mae clywed am deithiau pobl eraill a chwrdd â’r tîm ehangach wedi dangos i mi fy mod yn gallu gwneud llawer mwy nag yr wyf yn meddwl.”
Yn falch ac ychydig yn emosiynol yn ein graddio yn yr Academi Arweinyddiaeth! Rydw i wedi gwneud ffrindiau oes, wedi cael cymaint o brofiadau ac wedi magu cymaint o hyder. Mae'r garfan yn sêr ac yn mynd i newid y byd!
Helen Atkinson | Scouts Cymru

Cofrestrwch i gael mynediad unigryw i'r holl newyddion diweddaraf, fideos newydd, blogiau a mwy yn ein cylchlythyr misol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.