Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

Hyfforddiant arweinyddiaeth arlein ac wyneb yn wyneb i arweinyddion ifanc ym mhob sector Cyhoeddus, Preifat a’r Trydydd Sector, sy’n digwydd bob mis Medi tan fis Mawrth.

Ymunwch â ni i ddeall a gallu gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gwella eich sgiliau arweinyddiaeth a chreu newid yng Nghymru.

Yn dilyn rhaglen beilot lwyddiannus yn 2019 a 2021, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol bellach wedi lansio trydedd garfan ein Hacademi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol. Lansiwyd y rhaglen ym mis Medi 2023 a bydd yn dod i ben ym mis Mawrth 2024. 

Rydym wedi recriwtio grŵp amrywiol o 34 o gyfranogwyr. Cafodd hanner y cyfranogwyr eu dewis gan eu cyflogwyr, sef noddwyr yr academi. Cafodd gweddill y cyfranogwyr eu dewis drwy ein proses recriwtio agored ledled Cymru.   

Mae’r Academi ar gyfer pobl ifanc 18-30 oed ac mae’r rhaglen yn cyfuno sesiynau rhithiol ac wyneb yn wyneb, tua 60-70 awr i gyd. Mae’r cyfranogwyr yn ymarfer ac yn gwella eu sgiliau arwain, yr ydym yn eu galw’n ‘Archbwerau’ yn y rhaglen. Maent hefyd yn dysgu arfer da o ran gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’i saith nod llesiant, yn ogystal â’r pum ffordd o weithio sydd eu hangen er mwyn cyflawni’r nodau.  

Unwaith bydd y cyfranogwyr yn graddio o’r Academi, fe’u gwahoddir i ymuno â’n Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr, lle mae tîm Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn parhau i hwyluso cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth a lle gall aelodau cyn-fyfyrwyr gyfrannu yng Nghymru ac ar draws y ffiniau, gan rannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u gweledigaeth. Mae’r Cyn-fyfyrwyr yn parhau i gefnogi ei gilydd drwy rannu arferion da o ran gweithredu nodau llesiant Cymru, a chymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau yn eu sefydliadau a’u grŵp cymunedol.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, cysylltwch â korina.tsioni@futuregenerations.wales

Mae Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol y swyddfa yn grŵp o bobl ifanc 18–30 oed sy’n rhoi’r Ddeddf ar waith yng nghymdeithas Cymru drwy greu cynlluniau cenedlaethau’r dyfodol ar gyfer eu gweithleoedd, mentora arweinwyr Cymru a llywio gwaith y comisiynydd ei hun.

Cronfa hygyrchedd hyblyg – ar gael i gyfranogwyr a allai brofi rhwystrau ariannol neu rwystrau eraill sy’n effeithio ar eu cyfranogiad mewn digwyddiadau rhithiol neu bersonol. Er enghraifft – os ydych yn ofalwr, neu’n berson anabl, byddwn yn diwallu unrhyw un o’r anghenion a allai fod gennych er mwyn gwneud cais llwyddiannus a chymryd rhan yn yr academi.  

Yn Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol, rydym yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu a gwella eu sgiliau arwain. Mae’r rhaglen uchelgeisiol ac arloesol hon yn dod â phartneriaid o sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol Cymru at ei gilydd, gan gydweithio i hyfforddi unigolion ifanc o bob cwr o Gymru i ddatblygu arweinyddiaeth a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae ein dull hybrid yn cynnwys tair sesiwn breswyl, ledled Cymru a hyfforddiant ar-lein dros Teams. Ar gyfer y sesiynau preswyl, rydym yn talu am yr holl gostau llety, cymudo ac arlwyo. Mae gennym hefyd sesiynau rhyngweithiol ar-lein bob pythefnos i gadw’r momentwm i fynd. 

Pam ddylwn i ymuno?

 • Datgloi a chryfhau eich sgiliau arweinyddiaeth.
 • Cyflawni nodau personol a phroffesiynol.
 • Dysgu popeth am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sydd wedi tyfu’n gonglfaen llunio polisi yng Nghymru.
 • Rhwydweithio a chreu cysylltiadau ậ phobl ledled Cymru.
 • Bod yn rhan o’n rhwydwaith Alumni ymgysylltiedig, sy’n darparu cyfleoedd parhaus i raddedigion yr Academi.
 • Adeiladu mudiad creu newidiadau ar gyfer y Ddeddf ledled Cymru yn ein cymuned neu’n sefydliad.

Ar hyn o bryd mae dwy ffordd o gyfranogi yn yr Academi.

 1. Nawdd
 2. Recriwtio Agored

Recriwtio Agored

Mae hwn yn llwybr rhad ac am ddim i wneud cais, i unrhyw un sy’n barod i ddysgu, ac arfogi eu hunain ar eu taith arweinyddiaeth.

Bydd angen i bob un o’n hymgeiswyr cyflogedig, llawn-amser neu ran-amser gadarnhau:

 • Eu bod ar gael i gymryd rhan yn y rhaglen
 • Bod eu rheolydd llinell neu eu sefydliad yn cymeradwyo’u cyfranogiad yn yr Academi

Rhaid i chi gadarnhau bod eich rheolydd llinell yn cymeradwyo’ch cyfranogiad gan y byddwn yn gofyn i’ch rheolydd llinell neu gynrychiolydd yn eich sefydliad i’ch helpu i nodi maes ffocws ar gyfer y cynllun newid y byddwch yn ei ddatblygu yn ystod yr Academi.

Byddwn hefyd yn gofyn i’ch rheolydd llinell gwblhau arolwg byr iawn ar eich datblygiad arweinyddiaeth ar ddechrau a diwedd y rhaglen.

Nodwch os gwelwch yn dda bod gennym gronfa hygyrchedd i helpu unrhyw un gyda dyletswyddau gofal neu rai sy’n wynebu problemau ariannol sy’n eu rhwystro rhag cymryd rhan yn y rhaglen, felly da chi, gwnewch gais, ac os y cyrhaeddwch y rhestr fer, byddwn yn trafod unrhyw faterion hygyrchedd gyda chi.

Rydym hefyd yn gweithredu Cynllun Gwarantu Cyfweliad i bobl o gefndiroedd Du, Asiaidd Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl sy’n ymateb i bob un o’r cwestiynau yn y ffurflen gais.

Am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda cysylltwch ậ:

Korina Tsioni – Arweinydd Rhaglen

Korina.tsioni@futuregenerations.wales

Amserlen y rhaglen flynyddol

Recriwtio Cyfranogwyr – Mai hyd Gorffennaf

Lansio sesiwn Breswyl dau ddiwrnod wyneb yn wyneb – Medi

Sesiynau dwy awr arlein bob yn ail wythnos – Hydref hyd Tachwedd

Sesiwn breswyl dau ddiwrnod wyneb yn wyneb yn y gaeaf – Rhagfyr

Sesiynau dwy awr arlein bob yn ail wythnos – Ionawr hyd Mawrth

Modiwl cynllun newid – Ionawr hyd Mawrth

Dathliad graddio – Mawrth

Ymuno ậ’r rhwydwaith Alumni – diwedd Mawrth

Manylion Rhaglen

Lefel profiad: Cychwyn/Dechrau gyrfa.

70 awr o hyfforddiant hybrid

Darperir yn ddwyieithog

Rhediad yr Academi – Medi hyd Mawrth

Rhwydwaith Alumni Actif, gyda chyfleoedd ardderchog i chi weithredu eich gwybodaeth a thyfu eich rhwydweithiau a’ch set sgiliau.

Mae yna ffi hyfforddi i’r cyfranogwyr.

Mae yna leoedd rhad ac am ddim ar gael drwy’r llwybr recriwtio agored – Mae Ceisiadau yn agored yn awr ar gyfer 20fed Mai hyd 16eg Mehefin.

Beth fedrwch chi ei ddisgwyl?

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnwys cwricwlwm sy’n seiliedig ar y saith nod llesiant a’r pum dull o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae’r rhaglen yn cynnwys 70 awr o hyfforddiant hybrid, yn cynnwys 3 digwyddiad rhwydweithio wyneb yn wyneb a 50% o ddysgu arlein. Bydd digwyddiadau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal ledled Cymru a bydd eich costau teithio, llety a bwyd yn cael eu talu.

Tîm yr Academi yn swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n dylunio a darparu’r rhaglen, gyda chymorth partneriaid allanol. Caiff ein cyfranogwyr (rhyw 35 o bobl rhwng 18-30 mlwydd oed) eu recriwtio drwy nawdd sefydliadol a chytundebau partneriaeth a hefyd drwy broses ddethol agored.

Mae cymorth 1-1 ar gael i bob cyfranogydd drwy gydol yr academi os bydd arnoch ei angen.

Nodweddion y Cwrs:

 • Darperir y cwrs gan amrywiaeth o siaradwyr/arbenigwyr o’r tri sector
 • Bydd cymorth bugeiliol ar gael drwy gydol ac yn dilyn yr Academi
 • Ar ôl graddio gallwch ymuno ậ chymuned Alumni lwyddiannus sy’n

Cynyddu’n feunyddiol

 • Nodwedd Mentora o Chwith

Nodweddion Defnyddiol

Mae cronfa hygyrchedd hyblyg ar gael i gyfranogwyr a allai fod yn profi rhwystrau ariannol neu rwystrau eraill sy’n effeithio ar eu cyfranogiad mewn digwyddiadau rhithwir neu wyneb yn wyneb. Er enghraifft – os yr ydych yn ofalydd, neu yn berson anabl byddwn yn sicrhau unrhyw anghenion a allai fod gennych er mwyn gwneud cais llwyddiannus a chymryd rhan yn yr academi.

Talu am gostau – Mae ein hymagwedd hybrid yn cynnwys 3 sesiwn breswyl ledled Cymru. Yn ystod y sesiynau hyn rydym yn talu holl gostau llety, cymudo ac arlwyo.


Wrth edrych yn ôl ar fy nghyfnod yn yr Academi, rwyf wedi gallu cyflawni gymaint mewn ychydig o fisoedd. Nid yn unig mae’r Academi wedi cynyddu fy hunan hyder fel person ifanc proffesiynol, ond hefyd mae wedi bod yn agoriad llygaid wrth fy nghyflwyno i amryw o unigolion a sefydliadau ysbrydoledig yma yng Nghymru. Ond yn bwysicaf oll, mae gallu rhannu’r siwrne yma gyda grŵp o bobl ifanc ar hyd Cymru, a dysgu gymaint ganddyn nhw wedi bod yn brofiad arbennig iawn.
Luned Hunter | Swyddog Rhyngwladol, Urdd Gobaith Cymru
Mae bod yn y rhaglen Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol wedi fy ngalluogi i ehangu fy mhersbectif ar Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol a chael gwybodaeth fanwl. Mae cyfarfod â phobl o’r un anian sydd yr un mor angerddol am greu newid cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd wedi ei gwneud yn fwy angerddol i ymgorffori hyn wrth symud ymlaen.
Bablu Shikdar | Cyflwynydd, actor, awdur a chreawdwr cynnwys
Mwynhau'n fawr a sylwi ar y cynnydd yn hyder Louise. Y fantais fwyaf a gafodd o'r Academi hon yw gwybodaeth, a bod o gwmpas pobl sy'n angerddol, o gefndiroedd gwahanol. Siaradodd am y Cynllun Newid, yn unol â gwaith yn y brifysgol, perffaith fel rhywun sy’n arwain y syniad gwych hwn. Dywedodd Louise mai'r academi yw'r cyflawniad mwyaf eleni.
Adborth rheolydd llinell |
Wnes i wir fwynhau sesiwn heddiw a roddodd bersbectif gwahanol ar y dulliau o weithio oedd yn mynd tu hwnt i ddim byd mwyn nag ymarfer blwch ticio. Rwyf yn edrych ymlaen at archwilio’r lleill yn ystod sesiynau’r dyfodol!
Melusi Moyo | Swyddog Polisi, Hinsawdd Bannau Brycheiniog
Cefais amser gwych ac addysgiadol. Fe ddysgais i gymaint. Diolch am wneud y fath waith gwych gyda’r cynllun.
Esther Obafemi | Swyddog Cymorth Prosiect Cyngor Dinas Abertawe

Dewch i gyfarfod ậ’r Tîm

1. Onboarding

Online catch ups and a scene-setting event introducing you to different elements of the programme, the Academy team, and key components of the programme.

2. Introduction to the Well-being of Future Generations Act and the Commissioner

By learning about the WBFG Act, you will be well prepared to make the most of your time with the Academy.

3. The Seven Well-being Goals of the Act

Key sessions covering the core purposes of the WBFG Act and facilitating learning and questions around the seven well-being goals. 

4. The Five Ways of Working

Key sessions to ensure you can confidently move into the Change Plan element of the programme and will understand both in theory and practice, what each of the five ways of working is.  

Long-term , Involvement , Integration , Collaboration , Prevention  

5. Change Plans

A core part of the Academy programme is the development of Change Plans. This takes place during the programme and is focuses on supporting participants to build on and action the learning developed through the Academy to drive change in their own organisations or community.  

We work closely with your line managers, if they commit to do so, in order to create a realistic and achievable plan.  

The development of the plan will continue as you will move into the Academy alumni network.   

Examples of Change Plans we have had so far:  

 • Programme and Project Management in line with the WBFG Act  
 • Better embedding Cymraeg  
 • Disability. Third Places and foundational economy  
 • Race Equality Network  

6. Superpower Sessions 

Workshops to upskill and develop participants’ confidence in Leading Themselves and Others.  

The main themes will be:  

 • Leading with Others (Understanding Self and Others)   
 • Leading Yourself (incl. Personal Branding / Hybrid workplace / flexible working)   
 • Leading with Empathy (Emotional Intelligence, Resilience & Failing Well)   
 • Leading the Future (incl. future trends, uncertainty, data and AI)   
 • Leading Change (Influencing Others, Present, Persuade and Negotiate)  

7. Graduation

A fun, interactive and celebratory event to bring everyone together. Networking opportunity, you will get to meet your future mentees and showcase Change Plans.  

n/a
Theori Newid

Cofrestrwch i gael mynediad unigryw i'r holl newyddion diweddaraf, fideos newydd, blogiau a mwy yn ein cylchlythyr misol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.