Carfan 2023-24 yr Academi

Yn dilyn rhaglen beilot lwyddiannus yn 2019 a 2021, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol bellach wedi lansio trydedd garfan ein Hacademi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol. Lansiwyd y rhaglen ym mis Medi 2023 a bydd yn dod i ben ym mis Mawrth 2024. 

Rydym wedi recriwtio grŵp amrywiol o 34 o gyfranogwyr. Cafodd hanner y cyfranogwyr eu dewis gan eu cyflogwyr, sef noddwyr yr academi. Cafodd gweddill y cyfranogwyr eu dewis drwy ein proses recriwtio agored ledled Cymru.   

Mae’r Academi ar gyfer pobl ifanc 18-30 oed ac mae’r rhaglen yn cyfuno sesiynau rhithiol ac wyneb yn wyneb, tua 60-70 awr i gyd. Mae’r cyfranogwyr yn ymarfer ac yn gwella eu sgiliau arwain, yr ydym yn eu galw’n ‘Archbwerau’ yn y rhaglen. Maent hefyd yn dysgu arfer da o ran gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’i saith nod llesiant, yn ogystal â’r pum ffordd o weithio sydd eu hangen er mwyn cyflawni’r nodau.  

Unwaith bydd y cyfranogwyr yn graddio o’r Academi, fe’u gwahoddir i ymuno â’n Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr, lle mae tîm Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn parhau i hwyluso cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth a lle gall aelodau cyn-fyfyrwyr gyfrannu yng Nghymru ac ar draws y ffiniau, gan rannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u gweledigaeth. Mae’r Cyn-fyfyrwyr yn parhau i gefnogi ei gilydd drwy rannu arferion da o ran gweithredu nodau llesiant Cymru, a chymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau yn eu sefydliadau a’u grŵp cymunedol.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, cysylltwch â korina.tsioni@futuregenerations.wales

Cofrestrwch i gael mynediad unigryw i'r holl newyddion diweddaraf, fideos newydd, blogiau a mwy yn ein cylchlythyr misol

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.