Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

Rhaglen bartneriaeth yw Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol o dan arweiniad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe

Er mwyn cyflawni dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, mae’r Comisiynydd wedi gosod 5 maes blaenoriaeth ar gyfer ei thîm. Un o’r meysydd blaenoriaeth hynny yw ‘sgiliau ar gyfer y dyfodol’. Bydd y rhaglen hon yn cynorthwyo pobl ifanc drwy roi cyfleoedd iddynt ddysgu a gwella’u sgiliau, i sicrhau bod gennym arweinyddiaeth gref yng Nghymru heddiw ac yn y dyfodol.   Bydd y rhaglen 10-mis uchelgeisiol ac arloesol hon yn gweld partneriaid o’r sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector yng Nghymru’n cydweithio i gynorthwyo 21 o arweinyddion ifanc. Gobeithiwn y bydd y rhaglen yn helpu i gynorthwyo a chryfhau polisi ac arfer ledled Cymru. Rydyn ni hefyd yn gobeithio y bydd yr Academi’n hybu cydweithio traws-sector drwy alluogi arweinyddion presennol yng Nghymru i gysylltu a dysgu oddi wrth y genhedlaeth nesaf o arweinyddion, i adeiladu cronfa o arweinyddion ifanc â’r sgiliau iawn ar gyfer y dyfodol. Yn ystod y rhaglen bydd y cyfranogwyr yn herio meddwl presennol drwy fentora o chwith a chydweithio gydag arbenigwyr a gwneuthurwyr penderfyniadau ar yr heriau mwyaf dybryd. Bydd y rhaglen hon yn helpu ein harweinyddion ifanc i adeiladu’r sgiliau, gwybodaeth a’r rhwydweithiau sydd arnynt eu hangen i wneud penderfyniadau ar well gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn awr ac yn y dyfodol.

Eisiau gwybod mwy?

Cyfranogwyr

Helen Atkinson,

Helen Atkinson

Anna Bailey,

Anna Bailey

Ashley Bale,

Ashley Bale

Joshua Beynon,

Joshua Beynon

Alexandra Fitzgerald,

Alexandra Fitzgerald

Jonathan Grimes,

Jonathan Grimes

Elenid Haf Roberts,

Elenid Haf Roberts

Emily Hattersley,

Emily Hattersley

Gwenfair Hughes,

Gwenfair Hughes

Kirsty James,

Kirsty James

Gabriella Nizam,

Gabriella Nizam

Molly Palmer,

Molly Palmer

Hayley Rees,

Hayley Rees

Bethany Roberts,

Bethany Roberts

Chris Roscoe,

Chris Roscoe

Emily-Rose Jenkins,

Emily-Rose Jenkins

Kimberley Tariro Mamhende,

Kimberley Tariro Mamhende

Dan Tram,

Dan Tram

Mishan Wickremasinghe,

Mishan Wickremasinghe

Chloe Winstone,

Chloe Winstone

Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol logo,

Y Rhaglen

Mae cwricwlwm yr Academi wedi ei ddylunio a’i gyflwyno i ddatblygu potential arweinyddiaeth y 21 o unigolion, ac mae’n cynnwys:

Yr Her Fawr

Proses a fydd yn rhedeg drwy gydol yr holl 10-mis lle bydd y garfan yn gweithio gyda’i gilydd i flaenoriaethu, datrys problemau a chynnig datrysiadau i’r heriau mawr sy’n wynebu Cymru, drwy lens y 7 Nod Llesiant: Cymru lewyrchus; Cymru gydnerth; Cymru iachach: Cymru fwy cyfartal; Cymru o gymunedau cydlynus; Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu; Cymru sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang a’r pum dull o weithio. Gyda’i gilydd bydd cyfranogwyr yn nodi her sy’n wynebu Cymru yn awr ac yn y dyfodol, ac yn gweithio gydag arbenigwyr i ganfod datrysiadau posibl.

Un Byd Ifanc

Bydd cyfranogwyr yn mynychu a chymryd rhan mewn cynadleddau rhyngwladol yn cynnwys Un Byd Ifanc yn Llundain. Mae’r cyfleoedd hyn wedi eu dylunio i gynnig persbectif arweinyddiaeth ryngwladol.

Gweithdai

Cyfres o weithdai rhyngweithiol ac ymarferol a fydd yn ffocysu ar adeiladu’r sgiliau sydd eu hangen i arwain ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae’r rhain yn cynnwys: Deall Eich Hunan ac Eraill; Tueddiadau a Senarios y Dyfodol a Dycnwch Meddyliol.

Arweinyddiaeth ar Waith

Cyfres o sesiynau i adeiladu gwybodaeth a mewnwelediad drwy ddysgu o arbenigedd a phrofiadau arweinwyr presennol sy’n arfer y 5 Dull o Weithio: Hirdymor, Atal, Integreiddio, Ymgyfrannu a Chydweithio.

Mentora o Chwith

Bydd yr elfen arloesol hon o’r Academi yn ein gweld yn troi’r broses fentora draddodiadol wyneb i waered. Byddwch yn cymryd rhan mewn hyfforddiant mentora yn cynnwys gweithdy ymarferol wrth baratoi i gael eich paru â Phrif Swyddog Gweithredol yng Nghymru y byddwch yn gweithio gyda hi/ef i archwilio diwylliant sefydliadol a datrysiadau gweithdy i’r heriau a wynebir gan eu sefydliad.

Ymweliadau Sefydliadol 

Disgwylir i’r garfan roi her adeiladol a mewnwelediad i gasgliad o gyrff cyhoeddus. Rhagwelwn hyn yn digwydd mewn cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Ysgol Haf ac Encil Arweinyddiaeth 

Bydd y ddau gyfle preswyl hyn yn digwydd yn ystod ail hanner y rhaglen 10-mis. Byddant yn cynnig cyfle i rwydweithio gydag arweinyddion y presennol a’r dyfodol tu allan i’r Academi ac yn cynnig profiadau ychwanegol i chi ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Graddio 

Bydd y dathliad hwn yn dwyn prosiect peilot Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol i ben yn Hydref 2020. Bydd hwn yn gyfle i fyfyrio ar eich profiadau a rhannu eich dysgu gyda gweddill tîm yr Academi a gwesteion allanol.

Byddwn yn rhannu taith ein cyfranogwyr drwy gyfrwng blogiau, cyfryngau cymdeithasol a blogiau fideo. 

Mynegiadau o ddiddordeb  

Mae ein rhaglen 2021 yn awr yn agored ar gyfer derbyn mynegiadau o ddiddordeb. Rydyn ni’n galw ar sefydliadau neu unigolion â diddordeb mewn dod yn bartneriaid i gysylltu â ni. Disgwylir i bartneriaid dalu ffi, a byddant yn derbyn ystod o fuddiannau. Os gwelwch yn dda cysylltwch â Jacob Ellis am wybodaeth bellach: Jacob.ellis@futuregenerations.wales

Diddordeb oddi wrth sefydliadau partner posibl:

Rydyn ni’n croesawu diddordeb oddi wrth sefydliadau yng Nghymru a fyddai’n hoffi archwilio’r cyfle i ddod yn bartner i’r Academi.
Os gwelwch yn dda cwblhewch y ffurflen Mynegi Diddordeb a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi ynghylch rhaglen 2021.

Diddordeb oddi wrth ddarpar gyfranogwyr:

Rydyn ni’n croesawu diddordeb cynnar oddi wrth ddarpar gyfranogwyr ar gyfer ein Hacademi Arweinyddiaeth 2021:
Os gwelwch yn dda cwblhewch ffurflen Mynegi Diddordeb a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi pan fydd ceisiadau’n agor ar gyfer derbyniad 2021.

Partneriaid Cyflenwi

Partneriaid Cyllido

Arup
BBC Cymru Wales
Celsa Steel
Costain
National Assembly for Wales
Natural Resources Wales
Future Generations Commissioner for Wales
Principality
Public Health Wales
Scouts Cymru
South Wales Police and Crime Commissioner
Transport for Wales
University of South Wales
Wales Millennium Centre

Bwrdd Cynghori

Mae Bwrdd Cynghori Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnwys cynrychiolaeth o bob un o’n partneriaid ac eraill a fedr ddarparu arbenigedd a gwybodaeth. Maen nhw’n cynnwys:

Sophie Howe,

Sophie Howe

Ali Abdi, Citizens Cymru Wales a Phorth Cymunedol Prifysgol Cymru

Ali Abdi

Citizens Cymru Wales a Phorth Cymunedol Prifysgol Cymru

Sumina Azam,

Sumina Azam

Rhiannon Beaumont-Wood,

Rhiannon Beaumont-Wood

Kara Brussen,

Kara Brussen

Mark Cadwallader,

Mark Cadwallader

Graeme Farrow,

Graeme Farrow

Richard Flowerdew,

Richard Flowerdew

David Jukes,

David Jukes

Richard Lewis,

Richard Lewis

Sarah Nagle,

Sarah Nagle

Dan Rayner,

Dan Rayner

Nick Rowe,

Nick Rowe

Ross Storr,

Ross Storr

Rhodri Talfan Davies,

Rhodri Talfan Davies

Su Turney,

Su Turney

Lowri Williams,

Lowri Williams

Hywel Woolf,

Hywel Woolf

Lisa Yates,

Lisa Yates

Delivery Team

Abby Dickinson,

Abby Dickinson

Jacob Ellis,

Jacob Ellis

Molly Foster,

Molly Foster

Joseph Murphy,

Joseph Murphy

Libbi Prestidge,

Libbi Prestidge

Adam Williams,

Adam Williams