Newyddion

27/3/23

“Nid oes digon o gamau yn cael eu cymryd i atal niwed i’n hafonydd’, medd Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

“The increase in some intensive farming practices is one of many serious and direct threats to our rivers in Wales, which are deteriorating at an alarming rate; and a growing...

1/3/23 Derek Walker

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Newydd yn galw am ‘newid brys a thrawsnewidiol’ wrth iddo ddechrau yn ei swydd ar Ddydd Gŵyl Dewi

Wales’ new champion for the future of the nation is using his first day in the job to call for “urgent and transformational change” to improve people’s lives now and...

14/2/23

Cam arall i’r cyfeiriad cywir ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Rydym yn falch iawn o weld Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r adroddiad pwysig hwn heddiw yn derbyn argymhellion y Panel Adolygu Ffyrdd, a gefnogwyd gennym. Diolchwn iddynt hwy ac i Dr...

24/1/23 Preifat: Sophie Howe

Ysgogwyr Newid 100: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn nodi diwedd tymor saith-mlynedd drwy gydnabod ysgogwyr newid Cymru

Mae pobl sy’n gwneud newid cadarnhaol i’r presennol a’r dyfodol yng Nghymru yn cael sylw arbennig gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf, Sophie Howe, wrth iddi ddod i ddiwedd ei thymor...

2/12/22 Preifat: Sophie Howe

Mae Cymru – lle nad gair jargon yn unig yw llesiant, ond y gyfraith – yn myfyrio ar saith mlynedd o Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n arwain y byd

Cwricwlwm sy’n addas ar gyfer y dyfodol ar gyfer ein plant, paneli solar yn arbed £1m y flwyddyn i ysbyty mewn biliau trydan, rhewi adeiladau ffyrdd a channoedd o bobl...

25/11/22 Preifat: Sophie Howe

Dy Intern-daith di: Cowshed a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn creu lleoliad newydd ar gyfer grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yng Nghymru

Mae Cowshed wedi ymuno â Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru i gynnig mwy o gyfleoedd â thâl i bobl sy’n wynebu rhwystrau rhag dechrau gyrfa mewn cyfathrebu oherwydd hil, crefydd,...

8/11/22 Preifat: Sophie Howe

Sut olwg allai fod ar y byd heddiw pe bai gan bob gwlad ddeddf a oedd yn gwarchod cenedlaethau’r dyfodol?

Mae ‘gwarcheidwad y rhai nad ydynt eto wedi’u geni’, y gyntaf yn y DU, yn annog gwledydd eraill yn COP27 yr wythnos hon i warchod cenedlaethau’r dyfodol rhag argyfyngau hinsawdd,...

3/11/22 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn galw am syniadau polisi hirdymor i amddiffyn rhag argyfyngau costau byw yn y dyfodol

Dywed Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru y dylid defnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel amddiffynfa yn erbyn argyfyngau costau byw pellach yn y dyfodol.  

25/10/22 Preifat: Sophie Howe

Rhoi lle canolog i leisiau cymunedol er mwyn hybu bywydau cenedlaethau’r dyfodol

Mae lleisiau rhai o gymunedau Cymru sydd wedi'u tangynrychioli fwyaf wedi'u rhoi wrth wraidd ffordd newydd o greu polisi argyfwng hinsawdd a natur er budd cenedlaethau'r dyfodol.

21/10/22 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf y DU, Sophie Howe, yn ymweld â Dulyn i rannu’r hyn a ddysgwyd yng Nghymru ar ddiogelu cenedlaethau’r dyfodol yn ôl y gyfraith

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymweld â Dulyn, Iwerddon, yr wythnos hon wrth i’r ddwy wlad rannu’r hyn a ddysgwyd ar ddiogelu cenedlaethau’r dyfodol yn ôl y gyfraith.

4/3/22 Preifat: Sophie Howe

Wcráin – Fel Cenedl Noddfa, mae angen i Gymru sicrhau bod ffoaduriaid sy’n cyrraedd yma o bob rhan o’r byd yn dod o hyd i ni yn genedl groesawgar

Rydym i gyd wedi ein syfrdanu gan y digwyddiadau trasig sy’n datblygu yn yr Wcráin ac mae’n hollbwysig ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu’r rhai...

16/2/22 Preifat: Sophie Howe

Ymateb Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru i dreial UBI Llywodraeth Cymru

“Mae’r cyhoeddiad heddiw yn gam pwysig ymlaen i’r rhai sy’n gadael gofal, ac er nad yw hwn yn Incwm Sylfaenol Cyffredinol llawn, rwy’n croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r treial hwn."

16/2/22 Preifat: Sophie Howe

Gweithredu’n ogystal â thrafod: Storïau am ein taith bersonol – ysgwyddo’r newid yr ydym am ei weld mewn eraill

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n bwriadu tendro contract tymor byr i gynorthwyo’r tîm i becynnu a chyflwyno enghreifftiau o’n taith bersonol i ‘weithredu’n ogystal â thrafod’ y Ddeddf ac ysgwyddo’r...

9/2/22 Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn galw am dreial Wythnos Waith Fyrrach

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi galw ar Lywodraeth Cymru i lansio treial wythnos waith fyrrach.

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.