Rwy’n cefnogi ‘Cefnogi’r Mesur’, ymgyrch ar y cyd gan yr elusennau tai Tai Pawb, CIH Cymru a Shelter Cymru i ddod ag argyfwng tai a digartrefedd Cymru i ben.

Mae pob plaid wleidyddol yng Nghymru’n cael eu hannog i ymrwymo i hawl gyfreithiol i gartrefi o safon ddigonol yn eu maniffestos Etholiad Senedd Cymru 2021.

Yn fy Maniffesto y Dyfodol, rwyf wedi gofyn i Lywodraeth Cymru nodi fod cartref yn hawl dynol. Rwyf wedi gofyn hefyd i’r Llywodraeth gefnogi cael pobl o bob cenhedlaeth i fyw ynghyd a mynnu fod pob datblygiad tai a ariennir yn gyhoeddus (ac adeiladau cyhoeddus) yn garbon niwtral.

Yr hawl dan y gyfraith i gael cartref yw un o’r rhoddion gorau y gallem ei roi i genedlaethau’r dyfodol.

Mae cartrefi fforddiadwy, diogel, cysylltiedig sy’n defnyddio ynni’n effeithlon yn cadw pobl yn iach, a byddai ymgorffori’r hawl i gael cartref yn y gyfraith yn ein helpu i gyrraedd y nodau a osodwyd gan ein Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol unigryw, i atal digartrefedd, lleihau costau cynnal tŷ, gweithredu ar yr argyfwng hinsawdd a’n galluogi i gynllunio’n well er mwyn gofalu am bobl yn eu henaint.

I gael mwy o wybodaeth am Cefnogi’r Mesur, cliciwch yma.