Mewn ymateb i darged newydd uchelgeisiol Pwyllgor y DG ar y Newid yn yr Hinsawdd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o 95% erbyn 2050, dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru:

“Rwy’n croesawu’r targedau newydd sydd, rwy’n cytuno, yn angenrheidiol, yn ddichonadwy ac yn gost effeithiol yn yr hirdymor. Mae cwrdd â’r targedau hyn yn heriol ond yn sicr yn bosibl os yr ydym yn barod i newid y ffordd yr ydym yn byw a gweithio.

“Yn anad dim, bydd hyn yn gofyn am newid arwyddocaol mewn polisi a dyrannu adnoddau yng Nghymru – nid y lleiaf fydd penderfyniad i beidio buddsoddi holl gapasiti benthyca’r wlad mewn estyniad i ffordd liniaru’r M4 a fydd yn ychwanegu at ein hallyriadau carbon. Ar hyn o bryd mae Cymru wedi gostwng ei hallyriadau o drafnidiaeth o 3% yn unig ers 1990 ac mae hyn wedi ei osod yn erbyn targed a osodwyd eisoes o ostyngiad o 11% erbyn y flwyddyn nesaf, a 79% o ostyngiad yn y sector hwn erbyn 2050.

“Ochr yn ochr â hyn mae Pwyllgor y DG ar y Newid yn yr Hinsawdd wedi ei gwneud  yn glir bod angen gweithredu i gynyddu ynni adnewyddol, drwy wneud adeiladau’n fwy effeithlon mewn ynni, lleihau allyriadau o ffermio, sicrhau gwell dylunio mewn cynllunio ac adeiladu tai ac adfer coedwigoedd a mawndiroedd i ddal a chadw carbon.

“Rwy’n falch bod y datganiad a wnaeth Llywodraeth Cymru ar yr Argyfwng Hinsawdd yn adleisio’r brys a fynegwyd yn argymhellion y Pwyllgor, ond mae angen yn awr i ni weld gweithredu clir a dyrannu adnoddau i gyd-fynd â’r ymrwymiad hwn.”