Partneriaeth ar gyfer rhannu nodau strategol

Mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a Phrifysgol Caerdydd wedi uno’n ffurfiol i weithio ar y cyd ar nodau strategol.

Bydd y cytundeb tair blynedd yn hwyluso’r ffordd tuag at gydweithredu agosach ar brosiectau sy’n amlygu’r heriau a’r cyfleoedd a wynebir gan genedlaethau’r dyfodol – yn unol ag amcan strategol Caerdydd i wella iechyd, cyfoeth a llesiant pobl Cymru. 

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Sophie Howe, a Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd yr Athro Colin Riordan wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i nodi’r bartneriaeth.

Dywedodd Sophie Howe: “Rydyn ni wrth ein bodd i ffurfio cysylltiadau strategol gyda Chaerdydd. Mae rôl y Brifysgol fel un sy’n darparu arbenigedd ymchwil traws-bynciol i helpu i gwrdd ag anghenion cenedlaethau’r dyfodol ac annog cyrff cyhoeddus i dalu mwy o sylw i effaith hirdymor yr hyn y maent yn ei wneud yn bwysig.”

Dywedodd yr Athro Riordan: “Mae’r bartneriaeth hon yn cryfhau perthynas hir sy’n fuddiol i bawb. Mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n darparu arbenigedd mewn polisi a chysylltiadau sy’n rhoi’r potensial i Brifysgol Caerdydd greu effaith ymchwil mwy effeithiol a gwella’r cyfleoedd i drwytho dadl gyhoeddus.”

Mae’r cytundeb hwn yn hwyluso’r ffordd tuag at gydweithredu yn y dyfodol ar brosiectau a rennir yn cynnwys:

  • Hybu galluoedd ymchwil a pholisi y ddau sefydliad drwy brosiectau cydweithredol newydd;
  • Canfod arbenigedd Caerdydd i drwytho’r Cwmwl o Arloeswyr Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru; 
  • Darparu arbenigedd y Brifysgol ar gyfer y gwaith a wneir gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol gyda chyrff cyhoeddus yng Nghymru, yn cynnwys Labordai Byw, monitro, cyngor ac arweiniad; 
  • Darparu hyfforddiant ar Genedlaethau’r Dyfodol yn seiliedig ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, ac arweiniad ar y modd y gallai Caerdydd optimeiddio effaith dinesig.

Bydd SPARK Prifysgol Cymru (Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol) yn chwarae rôl allweddol yng ngwaith Caerdydd gyda’r Comisiynydd. Mae SPARK yn cynnwys 11 o grwpiau ymchwil gwyddorau cymdeithasol blaengar Caerdydd, gydag arbenigedd sy’n arwain yn rhyngwladol ar feysydd yn ymwneud â phlant, addysg, heneiddio, llesiant, cynaliadwyedd a’r newid yn yr hinsawdd. 

Eglura’r Athro Chris Taylor, Cyfarwyddwr Academi SPARK, “Drwy’r cytundeb hwn, bydd SPARK yn parhau i chwarae rôl flaengar yn y ddealltwriaeth o lesiant ac anghenion cenedlaethau’r dyfodol. Mae ymchwil i’r ‘dyfodol’ yn flaenoriaeth strategol i SPARK, sy’n cynnwys ein diddordeb parhaus mewn cynaliadwyedd a phlant, ond sydd hefyd yn cynnwys meysydd newydd megis yr economïau gwyrdd a sylfaenol, newid ymddygiad, gofal a gofalu, a’r berthynas rhwng cenedlaethau. Gobeithiwn y bydd y bartneriaeth hon yn ein helpu i ganfod meysydd ymchwil newydd a helpu i sicrhau bod ein hymchwil yn effeithio ar genedlaethau’r dyfodol.”