"Gellid gosod cynsail peryglus petai dadleuon a gyflwynwyd yn yr ymchwiliad M4 yncamddehongli Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn tanseilio ysbryd a phwrpas y Ddeddf”, meddai Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

Heddiw mae’r Comisiynydd wedi cyflwyno tystiolaeth bellach  i Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus sy’n ailgychwyn ar 19eg Medi.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Bydd yn peri i’r cyrff cyhoeddus a restrir yn y Ddeddf i feddwl mwy am yr hirdymor, gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a gyda’i gilydd, ac edrych i weld sut i atal problemau a
mabwysiadu ymagwedd fwy cydgysylltiedig.

Aeth Ms Howe yn ei blaen:

“Mae’r ddeddfwriaeth arloesol hon yn gofyn am newid dramatig yn y ffordd yr ydym yn gwneud penderfyniadau yng Nghymru. Ni ddylid mabwysiadu na dehongli’r
egwyddorion yn y dull anghywir gan y gallai hynny arwain at gamddealltwriaeth ac amwysedd ar draws y sector cyhoeddus. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i
gyrff cyhoeddus wneud penderfyniadau cytbwys sy’n rhoi’r sylw mwyaf cyfartal posibl i anghenion yn y tymor byr a’r hirdymor a’r pedwar piler llesiant – economaidd,
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol, ac ni ellir ei defnyddio fel esgus i beidio â chydymffurfio â dyletswyddau eraill o dan ddeddfwriaeth arall”