Derek Walker on stage at Sustainability in Action Qualification launch

Gan weithio ar y cyd â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, mae CBAC wedi lansio ei gymhwyster ‘Cynaliadwyedd ar Waith’ i gefnogi ‘swyddi sero net’ y genhedlaeth nesaf o weithwyr.

Datblygwyd y cymhwyster ar y cyd â swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i gefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, y Cwricwlwm i Gymru, a Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig. 

Daw’r datblygiad yn sgil diddordeb mawr gan ddarparwyr hyfforddiant ledled Cymru a Lloegr sy’n gweithio gyda CBAC i gynnig darpariaeth cynaliadwyedd arloesol sy’n bodloni anghenion sgiliau a gwybodaeth eu dysgwyr. 

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster, bydd y dysgwyr yn meddu ar y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i weithio yn swyddi ‘sero net’ y dyfodol, gan gynnwys arwain, rheoli newid ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. 

Lansiwyd y cymhwyster yn ffurfiol mewn digwyddiad yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a gynhaliwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Derek Walker a Phrif Weithredwr CBAC, Ian Morgan. 

Dywedodd Ian Morgan: “Bydd y cymwysterau hyn yn rhoi’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen ar ddysgwyr i fynd i’r afael â’r materion hinsawdd yn rhesymegol ac yn ofalus, a’u paratoi ar gyfer y gofynion i weithio’n llwyddiannus ym maes cynaliadwyedd ac mewn swyddi sero net. 

“Rwy’n edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod yn y dyfodol i’r sawl sy’n dilyn y cymwysterau hyn. Mae’n hollbwysig ein bod yn cymryd pa gamau bynnag y gallwn yng nghanol yr argyfwng hinsawdd er mwyn addo dyfodol disglair i’r rhai sy’n dod ar ein holau.” 

Dywedodd Derek Walker, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: “Mae gadael planed y gall pobl y dyfodol fyw arni yn ddyletswydd anrhydeddus, ac rwy’n falch o ddweud y bydd pobl yng Nghymru cyn bo hir yn gallu astudio sut i ddiogelu buddiannau cenedlaethau’r dyfodol. 

“Bydd y cymwysterau newydd hyn yn ein helpu i symud tuag at weledigaeth Cymru Can, fy strategaeth ar gyfer Cymru sy’n lle gwell i fyw ynddo, gyda dyfodol disglair ac optimistaidd – sy’n ffynnu, yn gynhwysol ac yn wyrdd, wrth i ni weithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r materion sy’n ein hwynebu, fel yr argyfyngau hinsawdd a natur ac anghydraddoldebau iechyd sy’n cynyddu.  

“Mae hwn yn gam cadarnhaol a chyffrous ymlaen i’r Cwricwlwm newydd i Gymru, lle mae gan bawb y cyfle i ddysgu am ddeddfwriaeth unigryw ac arloesol Cymru, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), a lle gallan nhw chwarae rhan yn y gwaith o adeiladu dyfodol gwell mewn 5, 25, 100 mlynedd.” 

Dysgwch fwy yma: https://www.cbac.co.uk/erthyglau-casgliad/cbac-yn-cyhoeddi-cymhwyster-cynaliadwyedd-ar-gyfer-swyddi-sero-net-y-dyfodol/